Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Utbildningsnämnden – aktuella beslut i februari 2022

Årsanalysen är ett av de ärenden som togs upp på utbildningsnämndens sammanträde den 16 februari.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Utbildningsnämnden godkänner årsanalysen 2021

Utbildningsnämndens årsanalys redogör för väsentliga händelser under året, ekonomisk hushållning, personal och miljö samt redovisning av verksamheternas resultat och utvecklingsarbete.

Pandemin har i hög grad påverkat måluppfyllelse och arbetsmiljö även under 2021, framför allt på grund av perioderna med fjärr- och distansundervisning under första halvåret. Utbildningsnämnden har genomfört ett stort antal insatser under året för att öka måluppfyllelsen. Exempelvis har tjänster för praktiknära forskning inrättats, ett digitalt verktyg för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling har implementerats, e-tjänster som underlättar för elever och vårdnadshavare har utvecklats, uppföljningsverktyget har utvecklats och fortbildningsinsatser har arrangerats. Första årskullen elever har tagit examen vid Hedda Anderssongymnasiet. Upphandling av de elevnära verksamhetssystemen har påbörjats.


Antalet anställda ligger på ungefär samma nivå som föregående år men förväntas öka i samband med Hedda Andersson-gymnasiets uppbyggnad. Som helhet har utbildningsnämnden en personalomsättning om ca 7%, vilket är lägre än tidigare år. Den totala inrapporterade sjukfrånvaron fortsätter att sjunka och ligger lågt jämfört med kommunen som helhet. Utbildningsnämnden redovisar ett överskott på 7,9 mnkr i förhållande till budget.


Här finns fler handlingar från utbildningsnämndens möte

Kommande möten och ledamöter i utbildningsnämnden


Uppdaterad:

Dela sidan: