Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Byggnadsnämnden – aktuella beslut februari 2022

Under torsdagen gav byggnadsnämnden klartecken för att ta fram en ny detaljplan för Nova Lund, planen kan göra det möjligt att handla livsmedel där. Vid samma möte beslutade man också bland annat om flera bygglov och byggsanktionsavgifter.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Revisionsförlag genomförs

Byggnadsnämnden har granskats av kommunrevisionen när det gäller digitaliseringsarbetet och hur man bereder de politiska ärendena. Revisionen har gett ett antal förbättringsförslag, till exempel att man bättre ska följa den kommungemensamma modellen för digitalisering och att nämndens ledamöter ska kunna ta del av handlingarna tidigare. Nämndens svar till revisionen är att man kommer att genomföra rekommenderade åtgärder. En del av åtgärderna är redan genomförda.

Nova kan få livsmedelsbutik i framtiden

Byggnadsnämnden beslutade om planuppdrag som kan innebära att köpcentret Nova kan få en livsmedelsbutik. Gällande detaljplan tillåter handelsverksamhet men inte livsmedelsförsäljning. Planen är att pröva lämpligheten av handel med livsmedel inom befintlig byggnad och komplettera byggrätten med en användningsbestämmelse som tillåter livsmedelsförsäljning på en lokalyta om max 5 000 kvm, en yta stor nog för en livsmedelsbutik med normalt sortiment och utbud.

Godkända solceller på radhustak i sydvästra Lund

Ansökan innebär svarta solceller på ett av nio röda tegeltak. Radhusen som byggdes på 1950 talet är rödmarkerade i bevaringsprogrammet och utpekade som kulturhistorisk värdefulla byggnader. Stadsbyggnadskontoret föreslog att avslå ansökan men byggnadsnämnden beslutade att godkänna ansökan, bland annat på grund av att solcellerna bidrar till att Lund uppnår sitt klimatmål 2030.

För tidig inflyttning gav byggsanktionsavgift för bostadsrättförening

Bostadsrättföreningen började använda fem av elva bostadshus innan de fått slutbesked. Byggnadsnämnden beslutade därför om en byggsanktionsavgift på 117 329 kronor. Bostadsrättsföreningen har två månader på sig att betala från det att de delgetts beslutet.

Ärendet om planbesked för Lyckebacken 5 i Källby och bygglovsärendet för Kärrvallen 4 i Genarp utgick.


Uppdaterad:

Dela sidan: