Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Tekniska nämnden - aktuella beslut februari 2022

Tekniska nämnden behandlade bland annat fyra Lundaförslag, två politiska skrivelser, en markförsäljning i Stångby och en avsiktsförklaring inom Västerbro vid sitt möte den 9 februari.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben. Observera att det kan dröja upp till 2 veckor efter mötet innan protokollet publiceras.
Här hittar du alla handlingar

Lundaförslag - Cykelväg från Högevallsbadet till Staffanstorp

Nämnden tog beslut om att genomföra en förstudie utifrån Lundaförslaget om att göra om banvallen mellan Högevallsbadet och Malmövägen till en gång- och cykelväg. En cykelväg skulle skapa bra koppling mellan Lund C och södra delarna av Lund, och knyta an till det regionala cykelstråket mot Staffanstorp. Utredningen ska bland annat ta reda på vilka åtgärder som skulle behöva göras och till vilken kostnad. Dessutom krävs ett besked från Trafikverket om när det gamla industrispåret till Tetra Pak upphör att vara järnväg. Tågtrafiken upphörde 2017 och först efter sju år kan Trafikverket besluta om att spåret ska upphöra att vara järnväg.

Lundaförslag – Spontanidrott utomhus och padelbanor

Lundaförslaget om att anlägga padelbanor på allmän plats i centrala Lund som ska skötas i bolagsform avslås av tekniska nämnden. Enklare padelbanor, tillgängliga och gratis för alla, ingår i den pågående utvecklingen av Sankt Hans backar, och dessutom är allmän parkmark är i första hand avsedd för spontana, icke-kommersiella aktiviteter. Kommunen har ingen mark för kommersiella padelbanor, men om sådan mark hade funnits hade försäljningsprocessen skett i enlighet med kommunens markpolicy, sannolikt i form av ett annonserings- eller tävlingsförfarande. Lokaler och anläggningar för organiserad idrottsverksamhet hanteras av kultur- och fritidsförvaltningen.

Lundaförslag – Utegym i Veberöd

Enligt Lundaförslaget behövs ett nytt utegym i Veberöd då det befintliga utegymmet vid scoutstugan upplevs otillräckligt och med brister. Tekniska nämnden avslår förslaget eftersom det befintliga utegymmet, som förvaltas av kultur-och fritidsförvaltningen, ska renoveras. Kultur-och fritidsförvaltningen har beställt renovering av befintliga träningsredskap, nya träningsredskap samt belysning till utegymmet. Upprustningen bedöms vara färdigställd under vintern 2021/2022.

Lundaförslag – Naturlekplats i Veberöd

Tekniska nämnden besvarar Lundaförslaget om en naturlekpats med att beslut redan tagits om att anlägga en lekplats med liknande tema i Trulsbo, nordöstra Veberöd. Lekplatsen i Trulsbo ska lyfta biologiska värden på ett pedagogiskt och lekvärt sätt. Dessutom kommer lekplatsen Mopsen i sydvästra Veberöd att byggas om under 2022 och bland annat utrustats med repkarusell, hinderbana och fågelbogunga.

Skrivelse – Förbättra trafikmiljö och trafiksäkerhet i Genarp

Socialdemokraterna i Genarp föreslår att trafikmiljön och trafiksäkerheten i Genarp ska förbättras genom en rondell på Heckebergavägen, en gång- och cykelbana på Risavägen samt genom att plantera träd längs Heckebergavägen och Risavägen.

Nämnden svarar att frågan om rondell hänger ihop med stadsbyggnadskontorets arbete med ett planprogram för Genarp och var regionbussarna ska vända i framtiden. En gång-och cykelbana längs Risavägen ges högsta prioritet i förslaget till inriktning för utveckling av cykelinfrastruktur inom kommunen. När en utredning av gång-och cykelbana blir aktuell kan man också utreda möjligheten att plantera träd längs sträckan. När det gäller Heckebergavägen får tekniska förvaltningen i uppdrag att framföra kommunens önskemål till Trafikverket, som är väghållare, om en rondell vid Värdshusvägen och trädplantering längs den framtida cykelvägen.

Skrivelse - Skapa tillräckligt antal laddplatser

Tekniska nämnden ser positivt på Centerpartiets skrivelse att öka antalet laddplatser i takt med att antalet elbilar ökar. Kommunen kan ställa krav på laddinfrastruktur vid ny- och ombyggnad av bostäder och lokaler och flera kommunala aktörer erbjuder redan laddpunkter i parkeringshus och på markparkeringar. Tekniska nämnden råder över allmänna gator och torg och erbjuder idag publika laddpunkter på Mårtenstorget i samarbete med Kraftringen. Utifrån skrivelsen ska tekniska förvaltningen tillsammans med Kraftringen göra en bedömning av en lämplig gata där laddpunkter kan prövas, sannolikt i ett område med boendeparkering där det saknas tillräckligt med parkeringsplatser på fastighetsmark.

Försäljning av verksamhetsmark i Stångby till Omotion AB

Nämnde beslutade att godkänna försäljning av 1 700 kvadratmeter mark inom verksamhetsområdet i Stångby, till Omotion AB. Företaget ska bygga en lokal för tillverkning av trehjuliga elfordon som utvecklats i samarbete med LTH. Försäljningen genomförs till ett pris om 650 kronor/kvadratmetern, totalt 1 098 500 kr, vilket är gällande pris för verksamhetsmark i Stångby.

Avsiktsförklaring avseende markbyten och hyresavtal för förskola i Smörkärnan i Västerbro

Tekniska nämnden föreslår till kommunstyrelsen att godkänna en avsiktsförklaring emellan Lunds kommun, Ikano Bostadsutveckling AB och Lunds Kommuns Fastighets AB. Lunds kommun vill bygga en kommunal förskola med sju avdelningar inom fastigheten Smörkärnan i Västerbro och LKF vill bygga hyresrätter i området. Smörkärnans fastighetsägare Ikano kan tänka sig att upplåta mark under förutsättning att de får ersättningsmark på annan plats i kommunen. Avsiktsförklaringen innebär att parterna kan gå vidare och identifiera vilka gemensamma åtgärder och framtida avtal som kommer att krävas.

Kommande möten och ledamöter i tekniska nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: