Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Socialnämnden – aktuella beslut februari 2022

Årsanalysen är ett av de ärenden som togs upp på socialnämnden under sammanträdet den 9 februari. Här kan du läsa en sammanfattning av detta ärende.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webbplatsen.

Socialnämndens årsanalys för 2021

Nämnden beslutade att anta årsanalysen för 2021. Analysen visar att det varit ett intensivt år där både pandemin och ett fortsatt högt inflöde skapat utmaningar för verksamheten. Antalet aktualiseringar blev 5 procent högre än rekordåret 2020. Arbetsbelastningen är hög inom förvaltningens myndighetsdelar och antalet startade utredningar ligger fortsatt på en hög nivå.

Under första kvartalet gjordes resursförstärkningar inom barn- och ungdomsvården för att möta det höga inflödet. Det kan konstaterats att antalet vuxna som söker stöd för missbruksproblematik ligger på höga nivåer och har ökat med 15 procent jämfört med 2021. Antalet hushåll med försörjningsstöd ökade kraftigt under första delen av året men sjönk under hösten som ett resultat av förvaltningens arbetsmarknadsinsatser samt en starkare arbetsmarknad.

Förvaltningen arbetat mycket aktivt med arbetsmarknadsinsatser och politiska satsningar har skapat förutsättningar att bygga en organisation för att hantera olika typer av arbetsmarknadsanställningar samt annat stöd till arbetslösa med försörjningsstöd. För att nå målen krävs medverkan från övriga förvaltningar, varför informationsinsatser har riktats övriga kommunala förvaltningar om vikten av att ställa arbetsplatser till förfogande för arbetsmarknadsanställningar och praktik.

Socialnämndens kommunbidrag är 658,7 mnkr och årets resultat är ett överskott på +21,5 mnkr, varav +14,8 mnkr avser flyktingverksamheterna som är resultatenhet. Resten av överskottet är i huvudsak medel till den tillfälliga förstärkningen av arbetsmarknadsinsatser, eftersom genomförandet av dem har försenats. Mellan åren 2018–2021 har socialnämnden genomfört effektiviseringar på 45 mkr för kommunfinansierade verksamheter, inklusive lokaleffektiviseringar.

Här hittar du samtliga sammanträdeshandlingar.

Kommande möten och ledamöter i socialnämnden.

Uppdaterad:

Dela sidan: