Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Servicenämnden - aktuella beslut februari 2022

Vid sitt sammanträde den 9 februari behandlade servicenämnden bland annat beställning av ny skola vid Påskagänget i Dalby, årsanalys för 2021 samt avsiktsförklaring kring ny förskola på Västerbro.

Nämnden fick även information från serviceförvaltningen kring arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen, uppstarten av projektet samordnade servicetjänster och dess första serviceteam på gymnasieskolan Spyken samt status i aktuella byggprojekt.

Beställning av Påskagängets skola

I mars 2017 beslutade kommunfullmäktige att godkänna en beställning av en ny skola i Dalby med en investeringsutgift på 184,7 miljoner kronor.

Nya kalkyler visar att kostnaden kommer att landa på 240 miljoner, vilket innebär en avvikelse på mer än 10 procent från tidigare beslut och att kostnadsökningen därmed måste godkännas av kommunfullmäktige. Kostnadsökningen handlar framför allt om byggmaterial men även om tillkommande kostnad för marken skolan ska byggas på.

Nämnden beslutade att föreslå kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige att godkänna kostnaden på 240 miljoner kronor för Påskagängets skola. Ärendet justerades omedelbart.

Avsiktsförklaring avseende förskola på Västerbro

Lunds kommun har via barn- och skolnämnden aviserat behov av två till tre förskolor inom stadsutvecklingsområdet Västerbro.

I detaljplanen för fastighetem Smörkärnan 1 och 2 föreslås att användningen ändras till bland annat bostäder och skoländamål, vilket skulle göra det möjligt att bygga en ny förskola med sju avdelningar. Detta skulle även möjliggöra för Lunds Kommunala Fastighetsbolag (LKF) att köpa mark för att bygga hyresrätter. Fastigheten ägs idag av Ikano Bostadsutveckling, som i sin tur önskar köpa ytterligare mark inom Lunds kommun för att bygga bostäder.

För att underlätta processen har en avsiktsförklaring tagits fram mellan Lunds kommun, LKF och Ikano. Denna antas av kommunstyrelsen men innan dess behöver den godkännas även av de berörda nämnderna servicenämnden, tekniska nämnden samt barn- och skolnämnden.

Nämnden beslutade att föreslå kommunstyrelsen att ingå avsiktsförklaringen mellan Lunds kommun, LKF och Ikano Bostadsutveckling samt att föreslå kommunstyrelsen att ge servicenämnden i uppdrag att ta fram ett förslag på samarbetsavtal utifrån avsiktsförklaringen. Ärendet justerades omedelbart.

Årsanalys 2021 servicenämnden

I enlighet med kommunallagen och lagen om kommunal redovisning har servicenämnden gjort en årsanalys med redogörelse av verksamhetens utfall, finansiering och den ekonomiska ställningen vid 2021 års slut.

Utifrån de insatser som gjorts görs bedömningen att nämnden klarat målen för 2021.

Under 2021 omsatte servicenämnden 1,48 miljarder kronor och uppvisade ett resultat på minus 8,5 miljoner. Det innebär en negativ avvikelse mot budget på 18,9 miljoner, vilket motsvarar 1,3 procent av nämndens omsättning. Nämndens egen investeringsram uppgick till 208 miljoner vilket är 47 miljoner mer än budgeterat.

Nämnden beslutade att anta serviceförvaltningens förslag till årsanalys 2021 och överlämna den till kommunstyrelsen.

Remiss avseende aktualisering och revidering av Lunds kommuns riktlinjer för resor och transporter

Kommunstyrelsen beslutade i april 2020 att ge kommunkontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på uppdaterade riktlinjer för resor och transporter. Styrdokumentet Lunds kommuns riktlinjer för resor har nu gått ut på remiss för att senare antas av kommunstyrelsen.

Serviceförvaltningen ställer sig positiv till förslaget, som tydligt visar vilka faktorer som ska räknas med vid val av färdsätt. Dock önskar förvaltningen ännu större tydlighet på vissa punkter, samt en breddning av den målgrupp som omfattas av riktlinjen.

Nämnden beslutade att anta serviceförvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande på remissen.

Vill du veta mer om servicenämnden?

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun, finns tillgängliga på webben

Här hittar du alla handlingar för servicenämnden.

Kontaktuppgifter till samtliga ledamöter och ersättare i servicenämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: