Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

 Vård- och omsorgsnämnden – aktuella beslut i februari 2022

Rutin för vaccinationskrav vid nyanställning, utökning av daglig verksamhet samt avtal för bygg av gruppbostad enligt LSS.

 Det var några av ärendena som vård- och omsorgsnämnden behandlade på sitt sammanträde den 2 februari.

Här kan du läsa en sammanfattning av dessa

Det kan dröja upp till två veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Information om Rutin för vaccinationskrav vid nyanställning

I november 2021 gav vård- och omsorgsnämndens ordförande förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar för och konsekvenser av vaccinationskrav vid nyanställning av personal som arbetar omvårdnadsnära inom vård och omsorg. Kommunstyrelsen beslöt den 13 december 2021 att införa vaccinationskrav vid nyanställning i verksamheter där berättigat syfte föreligger.

Vård- och omsorgsförvaltningen informerade nämnden om att kommunstyrelsens beslut är verkställt och att en rutin är framtagen för vaccinationskrav vid nyanställning. Ärendet kommer att följas upp på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 21 juni 2022.

Hyresavtal med Lundafastigheter avseende Magistratsvägen 5A för Daglig verksamhet enligt LSS

Den daglig verksamheten med IT-inriktning har fått 17 nya deltagare under det gångna året och det har tillkommit nya deltagare med autism med stora vårdbehov. Dessa deltagare har behov av egna rum och anpassade lokaler.

Verksamheten har bedömt att det finns ett ökat behov av lokaler och att det saknas ändamålsenlig lokal. Magistratsvägen 5A anses vara lämpligt för ändamålet och skulle innebära en årlig ökad hyreskostnad om 726 000 kr.

Vård- och omsorgsnämnden beslutade att godkänna den ökade kostnaden för lokalen för verksamheten och kommer att föreslå kommunstyrelsen att ge Lundafastigheter i uppdrag att teckna hyresavtal med fastighetsägaren för lokalen samt att ge förvaltningsdirektören i uppdrag att teckna hyresavtal med Lundafastigheter för lokalen på Magistratsvägen 5A.

Samarbetsavtal för gruppbostad inom fastigheten Tirfing

Vård- och omsorgsnämnden ser ett behov av att utöka antalet platser på gruppbostäder för brukare som har beslut om bostad med särskild service enligt LSS. Gruppbostaden på Tirfing har varit en del av vård- och omsorgsnämndens plan för att möta behovet av platser på gruppbostäder sedan 2018. Inom projektet Tirfing planeras det för uppförande av en gruppbostad enligt LSS men även för hyreslägenheter som LKF själva kommer att hyra ut. Gruppbostaden kommer att sitta ihop med huset med hyreslägenheter och gruppboendet blir väl integrerat i området.

Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) har skickat över ett förslag på samarbetsavtal för gruppboende enligt LSS.

Vård- och omsorgsnämnden beslutade att godkänna samarbetsavtalet med LKF avseende gruppbostad. Ärendet kommer skickas till kommunstyrelsen med förslag att kommunstyrelsen ska godkänna samarbetsavtalet och att kommunstyrelsen ska ge vård- och omsorgsdirektören i uppdrag att teckna samarbetsavtal och hyresavtal med LKF.

Samtliga sammanträdeshandlingar från tidigare sammanträden kan du läsa här 

Uppdaterad:

Dela sidan: