Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunstyrelsen - aktuella beslut i februari 2022

Nytt åtgärdspaket mot pandemins konsekvenser, höjda avgifter för felparkerare och fördubblat stöd till Lundakarnevalen. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om den 2 februari. Här kan du läsa ett urval av sammanträdets beslut.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga på

Möten och protokoll

Nytt åtgärdspaket ska lindra konsekvenser av pandemin

Pandemin fortsätter att skapa stora utmaningar för samhället. Flera branscher och näringar är mycket hårt drabbade till följd av både spridningen av covid-19 och de restriktioner och allmänna råd som införts i dess spår. För att lindra konsekvenserna lokalt i kommunen har kommunstyrelsen beslutat om ett nytt paket med åtgärder – det sjätte sedan pandemin började, vilket överlämnas till kommunfullmäktige för slutligt antagande. Några exempel på åtgärder som ska gälla året ut:

  • Tillsynsavgifterna för stadigvarande serveringstillstånd sätts till 0 kronor
  • Avgifterna för uteserveringar, torghandel samt varuexponering sätts till 0 kronor
  • Kommunala korttidsparkeringar (30 min) i gaturummet i stadskärnan ska vara avgiftsfria

Kommunstyrelsen beslutar även, med omedelbar verkan, att kommunens verksamheter förlänger betalningstiden på fakturor och avgifter till 90 dagar under 2022, samt att betaltiden till kommunens leverantörer minskas i den mån det är möjligt.

Nu presenteras ett sjätte åtgärdspaket riktat till kommunens handel och besöksnäring

Lund och Eslöv siktar på en gemensam överförmyndarnämnd

Lunds och Eslövs överförmyndarnämnder bör slås ihop till en, enligt kommunstyrelsens inriktningsbeslut. Redan i dag samarbetar de båda kommunernas överförmyndarnämnder, och nu har förutsättningarna för en närmare samverkan utretts. En sammanslagning av nämnderna skulle enligt utredningen göra det möjligt att ytterligare nyttja volymfördelar, minska sårbarheten, utnyttja potentialen i det samlade geografiska området och verksamheternas olika styrkor samt hantera framtida krav.

Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet. Verksamheten är i princip helt lagstyrd och det kommunala handlingsutrymmet för ledning och styrning är relativt begränsad. Lund och Eslöv ska nu tillsammans ta fram förslag på avtal, reglemente och överenskommelse om övergångsprocess. Kommunfullmäktige i båda kommunerna föreslås vid halvårsskiftet kunna fatta slutgiltigt beslut om en gemensam nämnd inför den nya mandatperioden med start den 1 januari 2023.

Överförmyndarnämnden

Mårtenslundsparken anpassas för personer med demens

En trygghetspark som är anpassad för personer med demenssjukdom ska anläggas i Mårtenslundsparken i centrala Lund. Det har kommunstyrelsen beslutat. Antalet personer med demenssjukdom väntas öka kraftigt i takt med att det stora antalet personer födda på 1940-talet når hög ålder. Demenssjukdom går inte att bota. I stället syftar hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens åtgärder till att underlätta vardagen och bidra till en så god livskvalitet som möjligt. Utevistelse bidrar enligt Socialstyrelsen till normaliserad dygnsrytm, förbättrad livskvalitet, mindre och färre psykiska symtom. En demensanpassad trygghetspark ska vara lätt att hitta i, den kan ha gångstigar som inbjuder till promenader och olika former av sinnesstimulering. Mårtenslundsparken kommer att vara fortsatt öppen för allmänheten.

Kommunen har även undersökt möjligheten att inrätta en så kallad demensby, men kommit fram till att det är ett sämre alternativ.

26 åtgärder mot hedersrelaterat våld och förtryck

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck 2022–2023 har antagits av kommunstyrelsen. Syftet med handlingsplanen är att främja rätten till ett liv fritt från våld och förtryck. Planen har fem åtgärdsområden och totalt 26 åtgärder som bland annat ska underlätta samordningen av insatser i ansvariga nämnder. Handlingsplanen ska också konkretisera målen för kommunens samlade arbete med frågan.

Åtgärderna har delats in under fem områden: Förebyggande arbete, Skydd och stöd, Insatser till våldsutövare, Kunskap och kompetens samt Samverkan.

Hedersrelaterad problematik och hedersrelaterat våld

Nej till kommunal second hand-butik

Det blir ingen kommunal second hand-butik i Lund, detta sedan kommunstyrelsen avslagit Lundaförslaget om att starta en sådan. Mångfalden av befintliga aktörer inom området och risk för konkurrens gör att kommunkontoret bedömer att förslaget i dag inte är aktuellt.

Dyrare att parkera fel från 1 april

Den 1 april kan avgifterna för felparkering i Lunds kommun höjas med 200 kronor. Kommunstyrelsen har beslutat att tillstyrka förslaget från LKP AB om de nya avgifterna blir 600, 800 och 1 000 kronor, beroende på förseelse. Avgifterna blir därmed mer jämförbara med desamma i Malmö och Helsingborg.

Syftet med felparkeringsavgifter är att upprätthålla framkomlighet och tillgänglighet samt säkerställa trafiksäkerheten på Lunds gator. Höjningen tillstyrktes av kommunstyrelsen efter en översyn av avgifterna som har varit oförändrade i 15 år. Det slutgiltiga beslutet om avgiftshöjningen kommer att fattas av kommunfullmäktige.

Parkering i Lund

Grönt ljus för fokusarbete i Stångby och Vallkärra

I slutet av 2022 är tiden inne för att utveckla orterna Stångby och Vallkärra tillsammans med Stångby- och Vallkärraborna och utifrån deras idéer och framtidsvisioner. Arbetet är en förlängning av de fokusprojekt Lunds kommun har genomfört i Dalby, Veberöd, Genarp och Södra Sandby mellan år 2010 och 2021. Styrgruppen för utvecklingen av tätorterna utanför staden har utarbetat ett förslag till projektplan för fokusarbete i Stångby och Vallkärra, och nu har Kommunstyrelsen godkänt planen. Bland målen nämns att prioritera barns och ungas deltagande och att identifiera framtida utvecklingsområden för Stångby och Vallkärra. Fokusprojektet ska pågå till 2023.

Lundakarnevalen stöttas med 3 miljoner kronor

Den 20–22 maj genomförs Lundakarnevalen, som går av stapeln vart fjärde år. Årets karneval kommer liksom tidigare att stöttas ekonomiskt av Lunds kommun. Kommunstyrelsen har beslutat om ett stöd på 3 310 000 kronor vilket kan jämföras med de 1,3 miljoner kronor som beviljades till 2018 års karneval. Bidraget ska bland annat täcka kostnader för renhållning, miljöarbete och att stärka trygghet och säkerhet på karnevalsområdet.

Lundakarnevalen anordnas av och för studenter, men är lika mycket till för lundaborna och tillresta besökare. 2018 sågs karnevalståget av 400 000 besökare och lundabor.

Lund medfinansiär till ”Industrins hus”

Industriellt Utvecklingscentrum Syd planerar att etablera ett ”Industrins hus” i Lund. IUC Syd är ett medlemsägt industriellt utvecklingscentrum med uppdrag att stärka tillväxt och konkurrenskraft i industriföretag i Skåne. De senaste tre åren har IUC Syd drivit projektet IUC Lab i Lund, med syftet att stödja industri i Skåne kring automatisering, robotisering, simulering och 3d-printning samt att överbrygga gapet mellan industri och akademi. Nästa steg är att etablera ett ”Industrins hus” i form av en större fysisk mötesplats på Ideon-området i Lund. Planen är att Industrins hus framöver ska finansieras av användaravgifter, medlemsavgifter och viss basfinansiering från näringsliv och offentlig sektor. IUC Syd har ansökt hos Lunds kommun om ett uppstartsstöd på totalt 5 miljoner kronor fördelade över åren 2022–2024 – ett stöd som kommunstyrelsen nu har beviljat. Utvärdering av stödet ska ske årligen vad gäller projektets måluppfyllelse och resultat.

Uppdaterad:

Dela sidan: