Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Barn- och skolnämnden - aktuella beslut februari 2022

Beställning av ombyggnad och ny idrottshall på Häckebergaskolan, avsiktsförklaring gällande framtida förskola på Västerbro samt patientsäkerhetsberättelser för elevhälsans olika delar. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 1 februari.

Beslutsunderlag från sammanträdet finns att ta del av här.

Protokollet publiceras på samma sida så snart det är justerat. Här följer kort information om ett urval av ärendena från nämndens sammanträde:

Beställning av ombyggnad och ny idrottshall på Häckebergaskolan

Häckebergaskolan i Genarp har behov av en ny matsal, ett utökat kök samt en ny idrottshall. Ett ärende för ombyggnation av det befintliga huset samt nybyggnad av en idrottshall har därför beretts enligt Lunds kommuns investeringsprocess.

Häckebergaskolan planeras efter ombyggnation ha en maxkapacitet för 250 elever och 120 förskolebarn. En ny fullstor idrottshall genereras både av grundskolans behov av undervisningslokaler och föreningslivets behov av lokaler på kvällar och helger.

Barn- och skolnämnden beslutade att beställa den föreslagna om- och nybyggnationen hos kommunstyrelsen, som nu kommer bereda frågan vidare inför slutligt beslut.

Avsiktsförklaring gällande förskola på Västerbro

Barn- och skolnämnden har i sin långsiktiga planering identifierat behov av 2-3 nya förskolor inom den nya stadsdelen Västerbro i Lund. Lunds kommun har idag en förskola som angränsar till Västerbro, Kobjers förskola.

Lunds kommun, LKF och fastighetsägare inom området har olika önskemål och intressen att utveckla som sammanfaller. En avsiktsförklaring har därför tagits fram som bland annat möjliggör en första förskola inom området Västerbro. I samband med nybyggnation kan verksamheten på Kobjers förskola flyttas och lokalerna lämnas. Kapacitetsmässigt innebär bytet av lokaler en utökning med 3 avdelningar, vilket i första skedet av utbyggnaden motsvarar den befolkningsutveckling som prognostiseras. Genom flytten får Kobjers förskola tillgång till nya moderna lokaler och en större utemiljö.

Barn- och skolnämnden beslutade ställa sig bakom förslaget till avsiktsförklaring.

Patientsäkerhetsberättelser för elevhälsan 2021

Den medicinska och den psykologiska delen av elevhälsan arbetar under hälso- och sjukvårdslagen och utgör egna verksamhetsgrenar inom skolan. Barn- och skolnämnden är vårdgivare och ansvarig för att varje år ta fram patientsäkerhetsberättelser för verksamheterna.

Patientsäkerhetsberättelserna ska beskriva hur arbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts. Syftet med patientsäkerhetslagen är att vården ska bli säkrare.

I de båda rapporter som tagits fram konstateras sammanfattningsvis att arbetet enligt ledningssystemet för ökad patientsäkerhet fungerar väl. Barn- och skolnämnden beslutade att godkänna rapporterna.

Mer om barn- och skolnämnden

Samtliga sammanträdeshandlingar som kallelser, beslutsunderlag och protokoll till barn- och skolnämndens möten, samt sammanträdestider för året, finns tillgängliga här.

Kontaktuppgifter till politiker i barn- och skolnämnden hittar du här.

Uppdaterad:

Dela sidan: