Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Servicenämnden - aktuella beslut januari 2022

Servicenämnden behandlade vid sitt sammanträde den 19 januari bland annat intern kontroll, evakueringslokaler för elprogrammet vid Gymnasieskolan Vipan samt uppföljning av regelverket kring bosättning av nyanlända till kommunen.

Nämnden fick även information från serviceförvaltningen om bland annat status i pågående byggprojekt, om förvaltningens arbete med biologisk mångfald samt förvaltningens utvecklingsarbete ”Hållbar organisation”.

Granskningsrapport intern kontroll 2021

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för den interna kontrollen och beslutar årligen besluta om kommungemensamma kontrollaktiviteter. Nämnder och styrelser beslutar därefter om nämndspecifika kontrollaktiviteter som kompletterar de kommungemensamma.

Servicenämnden godkände granskningsrapporten över kontroller som utförts under 2021 utifrån handlingsplan för intern kontroll 2021.

Evakueringslokaler för Vipans gymnasieskola

Kommunfullmäktige beslutade den 16 mars 2016 om att beställa en om- och tillbyggnad av Gymnasieskolan Vipan. För projektets genomförande krävs att gymnasieskolans lokaler evakueras. Serviceförvaltningen har tillsammans med Tetra Laval Real Estate AB tagit fram ett förslag till lokalhyresavtal i syfte att kunna evakuera elever från elprogrammet på Gymnasieskolan Vipan till lokalerna.

Servicenämnden beslutade att ingå lokalhyresavtal med Tetra Laval Real Estate AB avseende lokal inom fastigheten Förlaget 3 i Lunds kommun samt att ingå internhyresavtal med utbildningsförvaltningen avseende lokalerna.

Uppföljning av regelverk för Lunds kommun för bosättning för nyanlända enligt bosättningslagen

Lunds kommun har låtit göra en uppföljning av gällande regelverk för nyanlända enligt bosättningslagen i Lunds kommun. Rapporten konstaterar att egelverket har befunnits fungera som avsett för såväl nyanlända som kommunen.

Regelverket har stort betydelse för nämndens verksamhet, då ansvaret för bosättning av nyanlända personer som anvisas till Lunds kommun ligger på servicenämnden genom den bostadsavdelning som bildades 2018 och organisatoriskt ingår i Lundafastigheter.

Uppföljningen fokuserar på tre områden – tilldelning av bostad, kontraktslängd och kontraktsvillkor. Rapporten tittar även på samverkan mellan socialnämnden, servicenämnden och Lunds kommunala fastighetsbolag (LKF) samt regelverket utifrån ett barnperspektiv.

Nyanlända lundabor erbjuds genom kommunen ett tidsbegränsat hyreskontrakt. Kommunen arbetar för att den enskilde lundabon ska kunna erbjudas en permanent bostad hos en extern hyresvärd. Om kommunen har möjlighet att erbjuda en permanent bostad lämnas detta erbjudande vid ett tillfälle. Efter att en person fått ett erbjudande upphör det befintliga tillfälliga kontraktet oavsett om den enskilde väljer att tacka ja eller nej till erbjudandet. Kontrakten förlängs månadsvis i upp till fyra år och följer sedvanlig praxis för andrahandsuthyrning.

Servicenämnden beslutade att godkänna rapporten.

Yttrande på remisser:

Servicenämnden godkände även förvaltningens förslag till yttrande avseende följande remisser:

· Motion från Karin Svensson Smith (MP): Höj beredskapen inför skyfall – utarbeta en handlingsplan!

· förslag till Lunds kommuns renhållningsordning 2022 - 2026

Förvaltningen var i sina yttranden positiv till båda remisserna, men har framfört ett antal synpunkter och förslag på tillägg.

Vill du veta mer om servicenämnden?

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun, finns tillgängliga på webben

Här hittar du alla handlingar för servicenämnden samt kontaktuppgifter till samtliga ledamöter och ersättare i servicenämnden.

Uppdaterad:

Dela sidan: