Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Byggnadsnämnden – aktuella beslut i januari 2022

Under torsdagen gav byggnadsnämnden klartecken för Västerbros första nya bostadskvarter. Vid samma möte beslutade man också bland annat om namn för flera platser i Brunnshög, om utveckling i Södra Sandby, Södra Råbylund och vid Hardebergaspåret.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Snille och smak i Brunnshög

Fler platser i Brunnshög får namn på temat Nobelpris. Nu är det området ”Portkvarteren” i centrala Brunnshög, norr om Solbjersvägen, som namnsätts. Gatan kommer att heta Snillegränden, de två kvartersparkerna får namnen Geniparken och Patentparken. Kvarteren ska heta Snillet, Smaken, Kriteriet och Urvalet.

Lagerlokal och bättre dagvattenhantering på Östra Mölla företagsområde i Södra Sandby

Byggnadsnämnden godkände detaljplanen (för del av Sandby 6:45) som möjliggör lagerlokal och förbättrande förutsättningar för att hantera dagvattenshantering. Marken används i dagsläget för utomhuslager och dagvattenhantering i form av en upphöjd damm dit dagvatten pumpas. Ombyggnaden av dagvattensystemet är en förutsättning för att kunna genomföra planen.

Detaljplanen har ett utökat förfarande eftersom planen skiljer sig från markanvändningen enligt Översiktsplanen 2018 och beslut om antagande tas av kommunfullmäktige i vår.

Fler små bostäder

Byggnadsnämnden beslutade att skicka ett förslag på ny detaljplan på samråd. Planen gäller en tomt på Södra Råbylund där det kan bli möjligt att bygga ungefär 27 smålägenheter, samlat i ett flerbostadshus. Redan innan har det varit tanken att bygga lägenheter där, men nu kan det bli fler än vad den nuvarande planen tillåter. En förutsättning för att det ska gå att genomföra är att två ledningar flyttas och att kommunen säljer en bit mark till byggaktören.

Nämnden beslutade även att stadsbyggnadskontoret ska ta fram ett planförslag med nya bostäder. Platsen ligger vid Hardebergaspåret, precis norr om Ulrikedalsvägen. AF Bostäder planerar för studentbostäder och i ett högre hus för att så många träd som möjligt ska kunna vara kvar.

Västerbroplan med bostäder och butikslokaler antagen

Den första detaljplanen med bostäder på Västerbro är nu antagen. Det aktuella kvarteret Virket har Qvantenborgsparken som granne och ligger vid hörnet där Öresundsvägen Kobjersvägen möts. Planen innehåller ca 210 bostäder i fyra huskroppar med en relativt sluten innergård. Bostadshusens kommer att vara mellan fyra och sju våningar.

Vid korsningen Kobjersvägen-Öresundsvägen föreslås ett litet torg med möjlighet för butiker och café. Några av de befintliga byggnaderna på Västerbro kommer att bevaras och förädlas men det befintliga huset från 1956, på hörnet vid Kobjersvägen och Öresundsvägen, kommer att rivas. Behovet av bostäder bedöms som större än värdet i att bevara det.

Digital skylt vid E22:an

Lunds kommun har önskat sätta upp en digital informationsskylt som ska marknadsföra kommunen och kommunala evenemang till de som färdas på E22:an genom Lund. Byggnadsnämnden gav under torsdagen ett jakande svar på ansökan och beviljar alltså bygglov. Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut var att bygglov inte skulle ges, främst för att Trafikverket i sina remissvar menat att det skulle innebära stor risk för trafiksäkerheten.

Uppdaterad:

Dela sidan: