Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Tekniska nämnden - aktuella beslut 19 januari 2022

Tekniska nämnden behandlade flera Lundaförslag och politiska skrivelser på årets första möte. Nämnden tog även beslut om att bygga fler offentliga toaletter, att teckna ett exploateringsavtal för bostadsbyggande i den nya stadsdelen Västerbro och att anta tekniska förvaltningens verksamhetsbudget med internbudget för 2022.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben. Observera att det kan dröja upp till 2 veckor efter mötet innan protokollet publiceras.
Här hittar du alla handlingar

Lundaförslag – parkeringsböter elsparkcyklar

Nämnden ger tekniska förvaltningen i uppdrag att införa ökade krav på geografiska begränsningar för elsparkcyklar, så kallad geofencing, tillsammans med ökad övervakning, men avslår förslaget om parkeringsböter eftersom företagen redan betalar en avgift för att lösa ut sina felparkerade elsparkcyklar. Geofencing innebär att det finns geografiska områden där man antingen inte kan köra eller parkera elsparkcykel alls, eller där maxhastigheten begränsas. Exempel på geofencing finns i Stadsparken och inom stationsområdet där det är förbjudet att köra och parkera elsparkcykel.

Lundaförslag – förbjud elsparkcyklar

Nämnden menar att elsparkcyklar bidrar till ökad mobilitet och avslår Lundaförslaget. Många uppskattar elsparkcyklarna som ett enkelt och snabbt sätt att ta sig fram kortare sträckor. Det finns problem kopplat till parkering och hastighet och nämnden ger därför tekniska förvaltningen i uppdrag att införa ökade krav på geografiska begränsningar för elsparkcyklar, så kallad geofencing (se tidigare ärende), tillsammans med ökad övervakning. Nämnden gjorde också ett tillägg om att alla företag som hyr ut elsparkcyklar i Lund ska ålägga sina kunder att fotografera en korrekt uppställd, identifierbar elsparkcykel efter avslutad tur. Tekniska förvaltningen ska återrapportera läget till nämnden senast 15 juni 2022.

Lundaförslag – hundrastgård i Sofiaparken

Lundaförslaget avslås eftersom Sofiaparken anses vara för liten och det finns en hundrastgård inom rimligt avstånd (Borgarparken). Dessutom planeras en större hundhage inom närbelägna Sankt Hans backar. En hundrastgård skulle innebära att 30% av parkens yta hägnas in och att det blir få öppna ytor kvar. Närheten till förskola och bostäder gör också parken mindre lämplig eftersom rastgårdarna bör anläggas på platser där så få som möjligt blir störda.

Skrivelse: Lyft fram Långe Per

Liberalerna önskar i en skrivelse till tekniska nämnden att fornminnet Långe Per lyfts fram och blir mer tillgängligt. Bautastenen Långe Per står på Hasslanda i sydöstra Lund, i närheten av E22 och kommungränsen mot Staffanstorps kommun. Nämnden beslutade att fornminnet ska lyftas fram i samband med att ett parkområde anläggs i anslutning till kommande verksamhetsområdet Hasslanda II. Fornminnet integreras i parken och blir mer tillgängligt.

Lundaförslag – etiska riktlinjer mot sexistisk reklam

Lundaförslaget avslås med motiveringen att Lunds kommun redan reglerar vilken typ av reklam som tillåts på allmän plats. Reklam med innehåll avseende sex, alkohol eller tobak tillåts inte, och innehållet får inte heller uppfattas som kränkande, diskriminerande eller stötande. Det finns även särskilda kriterier för könsdiskriminerande reklam. Kommunen följer också gällande riktlinjer enligt International chamber of commerce (ICC).

Skrivelse – Fördubbla antalet cykelparkeringsplatser

Nämnden ger tekniska förvaltningen i uppdrag att återkomma med en plan för att fördubbla antalet säkra cykelparkeringsplatser under en femårsperiod enligt en skrivelse från Miljöpartiet. I nuläget finns det cirka 4 800 cykelparkeringsplatser i de centrala delarna av Lund. Tekniska förvaltningen planerar även att under 2022 arbeta fram en handbok för utformning av cykelparkering utifrån olika behov när det gäller till exempel parkeringstid, säkerhet, väderskydd och storlek.

Skrivelse – Förbättra marknadsföringen av industrimark i Genarp

Liberalerna, Centern, Moderaterna, FörNya Lund och Kristdemokraterna vill förbättra marknadsföringen av verksamhetsmark i Genarp och visa på alternativ till företagsetablering i Lunds stad. Tekniska nämnden bedömer att andra kommunala aktörer bör involveras, till exempel näringslivsverksamheten, men lyfter också fram att eventuell marknadsföring behöver ta hänsyn till att det i nuläget inte finns mer mark att hänvisa till när den befintliga verksamhetsmarken inom Kärrvallen är slutsåld. Skrivelsen innehåller också ett förslag om att serviceföretag ska kunna etablera sig i Genarp. Idag finns det ingen kommunal mark till salu i Genarp för serviceföretag, och nämnden beslutade därför att begära en planändring i byggnadsnämnden som gör det möjligt för serviceföretag med begränsad handel att etablera sig inom Kärrvallen. Tekniska förvaltningen ska också, tillsammans med stadsbyggnadskontoret undersöka ytterligare möjligheter i samband med revidering av planprogrammet för Genarps centrum. Tekniska förvaltningen ska återrapportera till nämnden i juni 2022.

Offentliga toaletter i parker, på torg och gatumark 2022–2025

Tekniska nämnden tog beslut om att öka antalet offentliga toaletter under perioden 2022–2025, förutsatt att det beslutas om resurser i kommande ekonomisk verksamhetsplan (EVP). Efterfrågan är stor och toaletter bidrar till att göra offentliga miljöer tillgängliga och trygga. Fem nya offentliga toaletter är redan beslutade och kommer att byggas inom de närmaste åren: Ekevallen i Genarp (2022), Mårtenstorget (2022), Kunskapsparken (2022/2023), Höjeå naturreservat (2023/2024) samt friluftsområdet Skrylle (2022/2023). En planerad offentlig toalett i Södra Sandby avvaktar pågående centrumutredning. Nämnden tog nu beslut om att utöka med tre toaletter i Lunds parker: Sankt Hans backar (2023), Tunaparken (2024) och Nobelparken (2025). En offentlig toalett kostar omkring 2,5 miljoner kronor att bygga och 100 000 kr per år i skötsel.

Exploateringsavtal för Virket 6, mfl (Västerbro)

Nämndens beslut innebär att kommunen tecknar ett avtal med ägaren till fastigheten Virket 6 och del av Virket 1 i den nya stadsdelen Västerbro. Här ska fastighetsägaren Hexro Fastighets AB bygga cirka 210 nya bostäder i flerbostadshus. Exploateringsavtalet innebär bland annat att fastighetsägaren står för en del av de kostnader som uppstår när kommunen ska anlägga gator och andra allmänna ytor i anslutning till fastigheten i samband med att en antagen detaljplanen ska genomföras. Avtalet följer det så kallade Västerbroprogrammet, en överenskommelse mellan Lunds kommun och fastighetsägare i området.

Verksamhetsplan med internbudget 2022

I oktober 2021 fastställde kommunfullmäktige kommunens ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) för 2022–2024 med budget för 2022. Tekniska förvaltningen har utifrån de fastställda ekonomiska ramarna för tekniska nämnden arbetat fram förslag till verksamhetsplan med internbudget för 2022. Under året genomförs bland annat större satsningar kopplade till cykelvägar och belysning. Budgeten innehåller även ökade resurser för underhåll av såväl gator som parker och grönytor. Tekniska nämnden antog förvaltningens förslag tillsammans med nämndens utvecklingsmål, indikatorer och fördelning av drift- och investeringsanslag.

Kommande möten och ledamöter i tekniska nämnden


Uppdaterad:

Dela sidan: