Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Socialnämnden – aktuella beslut januari 2022

Uppföljning av regelverk för bosättning av nyanlända enligt bosättningslagen och uppföljning av stärkt arbetsmarknadsfokus är två av de ärenden som togs upp på socialnämnden under sammanträdet den 19 januari. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa ärenden.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webbplatsen.

Uppföljning av regelverk för nyanlända enligt bosättningslagen

Socialnämnden antog vid dagens möte en uppföljningsrapport om det regelverk som gäller för nyanlända enligt bosättningslagen. Regelverket togs fram på uppdrag av kommunfullmäktige och började gälla 2020. Uppföljningen fokuserar på tre områden – tilldelning av bostad, kontraktslängd och kontraktsvillkor. Rapporten tittar även på samverkan mellan socialnämnden, servicenämnden och Lunds kommunala fastighetsbolag (LKF) samt regelverket utifrån ett barnperspektiv.

Nyanlända lundabor erbjuds genom kommunen ett tidsbegränsat hyreskontrakt. Kommunen arbetar för att den enskilde lundabon ska kunna erbjudas en permanent bostad hos en extern hyresvärd. Om kommunen har möjlighet att erbjuda en permanent bostad lämnas detta erbjudande vid ett tillfälle. Efter att en person fått ett erbjudande upphör det befintliga tillfälliga kontraktet oavsett om den enskilde väljer att tacka ja eller nej till erbjudandet. Kontrakten förlängs månadsvis i upp till fyra år och följer sedvanlig praxis för andrahandsuthyrning.

Uppföljningen baseras på intervjuer med tjänstepersoner på LKF, serviceförvaltningens bostadsavdelning samt socialförvaltningen, och har utförts av socialförvaltningen. Rapporten visar att regelverket fungerar som det är tänkt, både för nyanlända och kommunen.

Stärkt arbetsmarknadsfokus har gjort fler lundabor självförsörjande

Socialnämndens beslutade den 20 januari 2021 om en strategi för stärkt arbetsmarknadsfokus i arbetet mot självförsörjning. I strategin ingår ett antal insatser med tydliga mål, bland annat anställningar med stöd. Under förra året intensifierade socialförvaltningen arbetet med självförsörjning genom ett stärkt arbetsmarknadsfokus.

Trots att antalet hushåll som sökte försörjningsstöd ökade under andra halvan av 2021 har antalet som fick försörjningsstöd per månad successivt minskat, vilket beror på strategin att erbjuda tidiga och aktiva arbetsmarknadsinsatser. 109 försörjningsstödsmottagare har blivit självförsörjande under 2021 genom att de fått ett vanligt arbete. Det innebär ungefär en fördubbling jämfört med tidigare år och är utöver de 104 försörjningsstödsmottagare som blivit självförsörjande genom anställning med stöd (extratjänst, kommunal arbetsmarknadsanställning och ungdomsanställning). 256 personer har efter att ha haft kontakt med en arbetsmarknadskonsulent blivit självförsörjande genom vanlig anställning, anställning med stöd och vägledning till studier under året.

Ett ökat samarbete inom kommunen kring arbetsplatser samt utvecklad samverkan med utbildningsförvaltningen och arbetsförmedlingen om vägledning till utbildning innebär en viktig förändring som kommer att ge positiva effekter under år 2022.

De kvantitativa målen för 2021 har dock inte uppnåtts helt. Samarbetet med andra förvaltningar kring kommunala arbetsmarknadsanställningar tog fart i slutet av året och resultatet av anställningarna kommer att märkas i början av 2022.

Vid dagens möte beslutade socialnämnden att fortsätta arbeta med samma inriktning enligt förvaltningens uppföljning av 2021 och prognos för 2022 samt att skicka en önskan till kommunstyrelsen om att det görs en utredning kring hur alla förvaltningar i kommunen kan ges ett ansvar att erbjuda anställningar med stöd, samt vad som händer om man inte tar detta ansvar. Förvaltningen fick även i uppdrag att samverka med näringsliv och civilsamhälle för att ge fler lundabor möjlighet att bli självförsörjande.

Här hittar du samtliga sammanträdeshandlingar.

Kommande möten och ledamöter i socialnämnden.

Uppdaterad:

Dela sidan: