Vi storsatsar på att få fler lundabor i arbete!

3 februari, 2021

Nu startar arbetet i en storsatsning som görs gemensamt av Lunds kommun och Finsam i Lund, för att ge ett riktat stöd till de medborgare som står allra längst från arbetsmarknaden. Målet är att de ska kunna hitta, få och behålla ett arbete.

Projektet ägs, drivs och finansieras av Finsam i Lund samt Europeiska socialfonden (ESF). Flera verksamheter inom kommunen är med och leder de olika delprojekten, och Jessica Persdotter Keding, som ansvarar för arbetsmarknadsfrågor för hela Lunds kommun menar att detta är nyckeln till framgång.

– För att lyckas få fler i våra målgrupper att lyckas ta sig ur arbetslöshet och in i antingen studier eller arbete behöver vi kraftsamla inom kommunen, säger Jessica Persdotter Keding, biträdande verksamhetschef Vuxen, socialförvaltningen. Vi fokuserar på att ge stöd till ungdomar med särskilda utmaningar, nyanlända som har svårigheter att tillgodogöra sig SFI och samhällsorientering och personer långt ifrån arbetsmarknaden som kan tänka sig att arbeta inom vård och omsorg. Vi hoppas på detta sätt hjälpa fler lundabor till självförsörjning.

Totalt satsas 20 miljoner kronor i projekten under två år, sedan finns möjlighet till förlängning ytterligare ett år.

– Vi ser att det finns lundabor som behöver ett särskilt stöd för att kunna närma sig arbetsmarknaden eller studier, säger Bengt Selander, förbundschef på Finsam Lund. Genom att driva projekten i samverkan mellan flera organisationer hoppas vi kunna ta bort de svårigheter som ibland kan uppstå för medborgare som har en komplex problematik.

I projektet, som heter IRIS (individuella resurser individuellt stöd), ingår för Lunds del tre olika delprojekt där de riktar in sig på nyanlända med psykisk ohälsa, unga utan studier och arbete samt vuxna som står långt från arbetsmarknaden och vill börja arbeta inom vården. De olika projekten kommer att tillämpa och bedöma vilka evidensbaserade metoder som ger bäst resultat i detta arbete, för att kunna utveckla modeller som sedan kan appliceras på fler grupper.

Är du intresserad av att få stöd för att komma vidare till arbete eller studier? Läs mer och anmäl intresse på lund.se/arbetsloshet

Fakta om Finsam Lund

Finsam Lund finansieras gemensamt av Lunds kommun, Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Finsam Lunds uppgift är att bidra till att deltagande myndigheter kan utveckla sina verksamheter så att människors behov av samordnade rehabiliteringsinsatser tillgodoses genom samverkansprojekt, metodutveckling, utbildningar och liknande.