Trygghetskommissionens rapport överlämnad till kommunstyrelsen

19 april, 2021

Arbetet för ett tryggt Lund bör få en högre formell politisk status, samordnas bättre och kommunen bör i större utsträckning ta tillvara på digitaliseringens potential i det brottsförebyggande arbetet. Det är några av slutsatserna i Trygghetskommissionens rapport som nu överlämnats till politikerna i Lund.

Spårvagn på ClemenstorgetMed målet att öka tryggheten och minska brottsligheten i Lunds kommun beslutade kommunstyrelsen i februari 2020 att tillsätta en lokal Trygghetskommission. Uppdraget för kommissionen var att föreslå konkreta insatser som kan användas i det brottsförebyggande och trygghetshöjande arbetet.

Trygghetskommissionen har letts av två tidigare polischefer i Lund med hjälp av personer med bland annat erfarenheter från räddningstjänsten, regionalt och nationellt brottsförebyggande arbete, från studentlivet i Lund och arbete med barn och unga.

Slutsatsen som kommissionen drar efter arbetet är att Lund är en mycket trygg stad med låg brottslighet. Det ger Lunds kommun en bra grund att bibehålla och till och med öka tryggheten i framtiden. Dock konstaterar kommissionen att flera av Lunds grannkommuner har en betydligt högre brottslighet. Genom att arbeta förebyggande kan en spridning till Lunds kommun förhindras menar kommissionen. Men för att lyckas krävs samordning och nytänk.

- Vi löser inte dagens problem med gårdagens medel och metoder. Det trygghetsskapande arbetet måste få en högre formell politisk status och därför föreslår vi att ett särskilt utskott eller en politisk beredning till kommunstyrelsen tillsätts för att bereda trygghetsfrågor. En tjänsteman eller tjänstemannagrupp bör också knytas till utskottet/beredningen för att tillse att ”det blir verkstad” av besluten, säger Holger Radner (L), ordförande i Trygghetskommissionen.

- Framtidens trygghetsarbete kommer att bygga på evidens och beprövade metoder. Det tycker jag passar en stad som Lund. Mycket gott arbete utförs redan idag för att ge ungdomar en positiv fritid. Fältgruppen, Kulturmejeriet, Lov i Lund och feriepraktik är bra exempel. Detta arbete måste utvecklas och tillföras resurser, säger Jörgen Nilsson (S) vice ordförande i Trygghetskommissionen.

I rapporten lyfts flera konkreta förslag på insatser, bland annat kring den så kallade C-triangeln kring Lunds Central och i Genarp.  Enligt kommissionen bör det trygghetsskapande arbetet även samordnas på ett tydligare och bättre sätt än idag.

Kommissionen lyfter också fram vikten av att utnyttja den digitala tekniken för att följa brotts- och händelseutvecklingen i Lund samt satsningar på social brottsprevention. En av de bästa brottsförebyggande åtgärderna mot ungdomsbrott är att erbjuda barn och unga en meningsfull fritid skriver kommissionen och lyfter fram satsningar som till exempel Lov i Lund och Sommarlund. Denna typ av verksamheter har visat på mindre skadegörelse och bränder i brottsstatistiken.