Statsbidrag på 8,6 miljoner riktas till högstadieelever

20 april, 2021

Det blir en särskild satsning på årskurs 7-9 när den statliga ”extra skolmiljarden” fördelas i Lunds kommun. Barn och skolnämnden beslutade under tisdagen att rikta de 8,6 miljoner kronorna på att säkerställa utbildningsstödet till de elever som på grund av vårens fjärrundervisning behöver extra insatser.

Undervisningen för eleverna i åk 7-9 vid Lunds kommunala grundskolor har sedan januari 2021 till största delen bedrivits i form av fjärrundervisning. Vid sammanträdet den 20 april beslutade barn- och skolnämndens att de 8,6 miljoner som nämnden fått i form av statsbidraget ”Extra skolmiljard” tilldelas årskurserna 7-9 som en särskild satsning. Detta för att säkerställa att elever, som på grund av längre period av fjärrundervisning, behöver mer undervisningstid eller annat stöd för att nå målen och bli behöriga till gymnasiet ska ges möjlighet till detta.

– Högstadieeleverna och våra pedagoger har gjort fantastiska insatser med fjärrundervisning men det är klart att pandemin har påverkat och därför är det glädjande att kunna besluta om ekonomiskt stöd så att våra elever får den utbildning de har rätt till med bland annat mer undervisningstid, lovskola, studiestöd. Det är viktigt att varje skola bestämmer vilken insats som krävs på respektive skola och att vi därefter ersätter från nämnden för genomförda insatser, säger Mia Honeth (L), ordförande i barn- och skolnämnden.

Skolverket har på uppdrag av regeringen fördelat 11,9 miljoner kronor i det extra statsbidraget ”Extra skolmiljard” till Lunds kommun för 2021.  Bidraget ska syfta till att öka förutsättningen för alla barn och elever att få den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Fördelningen av statsbidraget är beräknat på antalet folkbokförda i åldern 6–19 år i respektive kommun. Utifrån dessa principer har sedan statsbidraget fördelas mellan barn- och skolnämnden, 8,6 mnkr, och utbildningsnämnden, 3,4 mnkr. Barn- och skolnämnden riktar nu alltså pengarna mot årskurs 7-9.

– Jag är mycket stolt över alla våra verksamheters insatser under pandemin. Vad gäller årskurserna 7-9 så har de haft fjärrundervisning större delen av vårterminen. Fjärrundervisningen för våra högstadieelever har varit av hög kvalitet men samtidigt varit utmanande för elever, lärare och övriga medarbetare. Det är därför viktigt att vi genom särskilda insatser säkerställer att de elever som, på grund av fjärrundervisningen, behöver mer undervisningstid eller annat stöd för att nå målen ska ges möjlighet till detta, säger Jytte Lindborg, skoldirektör.

Det är upp till varje kommun att själv bestämma hur statsbidraget ska användas för att uppnå det syftet. Insatser lyfts fram som aktuella för högstadieelever i Lund är exempelvis utökat studiestöd, studieverkstad, lovskola, förstärkt mentorskap och extra bemanning.

Mer om tilldelningen av statsbidrag till årskurs 7-9 i handlingarna till barn- och skolnämnden