Så mår lundaborna – resultat från Region Skånes folkhälsoenkät

21 januari, 2021

Region Skåne genomför regelbundet folkhälsoenkäter över vuxna skåningars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Hösten 2019 fick var tionde skåning i åldern 18–84 år möjlighet att svara på den senaste folkhälsoenkäten, vars resultat nu är sammanställt. För Lunds del framgår det bland annat att Lund är en välmående kommun men har utmaningar inom bland annat psykisk hälsa, stillasittande och narkotikabruk.

Hösten 2019 fick var tionde skåning i åldern 18–84 år möjlighet att svara på Region Skånes senaste folkhälsoenkät. Resultatet för Lund visar att vi är en välmående kommun. I enkäten fanns bland annat en fråga där de som svarade fick bedöma sitt allmänna hälsotillstånd, både fysiskt och psykiskt. Det ger också en bra bild av människors framtida hälsa. I Lund svarar hela 75 procent att de har en god eller mycket god hälsa, vilket är en hög andel.

Psykisk hälsa

Men det finns också utmaningar. Gällande psykisk hälsa säger 41 procent (främst kvinnor och yngre personer) att de har besvär med ängslan, oro och ångest. Det är några procent högre än det skånska snittet. I Lund pågår ett stor arbete för att förbättra den psykiska hälsan hos unga. Lunds kommun har också nya mål för arbetet med att förbättra den psykiska hälsan hos vuxna.

Levnadsvanor

I Lund har invånarna till stor del goda levnadsvanor. Trots det är 40 procent överviktiga. Lunds kommun har nyligen antagit mål i program för social hållbarhet om att samtliga måltider och val av livsmedel i våra verksamheter ska bidra till bättre matvanor. Målet innebär också att maten som serveras ska ha samma goda kvalitet på alla skolor, boenden för äldre med mera.

Många lundabor motionerar regelbundet, hela 75 procent. Samtidigt är en femtedel av invånarna stillasittande mer än 10 timmar per dygn om man räknar bort sömnen. Vuxna rekommenderas att göra någon form av fysisk aktivitet med måttlig intensitet minst 150 minuter varje vecka. Det kan uppnås genom till exempel raska promenader, eller 75 minuter ansträngande fysisk aktivitet varje vecka. Enkäten visade också att män är mer stillasittande än kvinnor, och yngre är mer stillasittande än äldre.

I Lund är det få som röker cigaretter dagligen. Den andel av befolkningen som dricker en farlig mängd alkohol har också minskat stadigt. Däremot är det allt fler som har provat hasch eller marijuana. Lunds kommun har ett omfattande arbete för att minska bruket av tobak, alkohol och droger. I arbetet ingår utbildningar till personal som möter lundabor, tillsyn av försäljning av tobak och alkohol samt samverkan med polisen, krögare och studentnationer. Kommunen har även nyligen anställt en person som ska stötta föräldrar, skolor, föreningar och kommunens verksamheter i det förebyggande arbetet.

Mer information

Om du är intresserad av att fördjupa dig i resultaten för Lund, välkommen att kontakta samhällsstrateg Lisa Gunnefur.

Kontakta Lisa Gunnefur för fördjupad information om Lunds resultat

Region Skånes Folkhälsorapport

Läs mer om Lunds kommuns arbete med social hållbarhet