Nya mål i fokus när Lunds kommuns klimatpolitiska råd släppte sin tredje rapport

7 april, 2021

Den 7 april lämnade Lunds kommuns klimatpolitiska råd över sin tredje rapport till kommunstyrelsen. I år har rådets granskning fokuserat på nya mål för klimatarbetet. Rapporten visar att utsläppen i Lund halverats genom åtgärder som kommunen själv råder över, men att arbetet nu måste bli kraftfullare, ha en betydligt högre takt och ske i samverkan med andra aktörer.

Lunds klimatpolitiska råd består av åtta experter med tvärvetenskaplig kompetens från Lunds universitet och SLU Alnarp. Rådets uppdrag är att i en årlig rapport granska kommunens arbete för minskad klimatpåverkan och klimatanpassning, samt föreslå förbättringar som bidrar till att kommunen når sina klimatmål om att bland annat minska utsläppen med 80 procent till 2030.

För att nå klimatmålen krävs tydlighet och samverkan med andra aktörer

I rådets första rapport från 2019 visade forskarna att Lunds kommun minskat sina utsläpp kraftigt i områden där man har egen rådighet, såsom i energisektorn. I 2020 års rapport flaggade rådet för de stora utmaningarna inom transportområdet som i dag står för hälften av kommunens utsläpp av växthusgaser. I årets rapport lyfter rådet behovet av att öka takten i det lokala klimatarbetet. För att nå kommunens klimatmål måste utsläppen minska med minst 7 procent per år vilket kommer att kräva att klimatarbetet breddas och utformas i samverkan med andra aktörer.

I årets rapport fokuserar rådet specifikt på de nya mål kommunen tar fram i miljömålsprogrammet LundaEko. Flera nya målformuleringar välkomnas av rådet, men när det gäller transporter anser de att tydligheten måste öka. Lena Neij är ordförande för Lunds kommuns klimatpolitiska råd:

– Bland annat säger ett av målen att kommunen ska ha ett välutbyggt mobilitetssystem, men vad det egentligen innebär är otydligt. Målen behöver visa hur omfördelningen till kollektivtrafik, gång och cykel ska se ut, hur transportbehovet ska minska, och hur insatserna minskar utsläppen av växthusgaser. Utan ett sådant förtydligande är det oklart hur det ambitiösa målet att minska utsläppen från transportsektorn med 90 procent ska nås.

Pandemin har påverkat utsläppen

I rapporten beskriver rådet hur utsläppen av växthusgaser minskat globalt, nationellt och i Lund under pandemin. Huvuddelen av minskningen bedöms vara tillfällig, men bland annat ökad vana av digitala möten kan ge bestående, positiva effekter. En risk är samtidigt att förtroendet för kollektivtrafiken inte återhämtar sig med ökad biltrafik som följd. Kommunen kan påverka vilka effekter av pandemin som blir bestående, säger Lena Neij:

– Många städer såsom Paris, Bryssel och Milano har i samband med pandemin börjat planera för bilfria stadskärnor, nya cykelvägar och mer plats för fotgängare. Detta är exempel som Lund kan ta efter.

Rapporten lämnades över till kommunstyrelsen i samband med dess sammanträde på onsdagen den sjunde april.

Här kan du läsa rådets rapport 2021

Relaterad information