Nu finns det stöd för de unga som står långt från arbete och studier

18 februari, 2021

I Lunds kommun finns en stor grupp unga vuxna, 16-29 år, som behöver extra hjälp och stöd för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden eller komma igång med studier. Den 1 februari startade en tvåårig satsning för att ge stöd åt denna grupp.

– Vårt uppdrag är att rikta oss till de unga vuxna i Lund som inte kan ta del av det ordinarie stödsystemet, förklarar Andreas Sohlberg-Intiso, delprojektledare för Unga med särskilda behov, USB. De kanske har psykisk ohälsa, diagnoser eller av olika anledningar har blivit hemmasittare och behöver extra stöd för att kunna komma närmare arbete eller studier.

Hittills har arbetsgruppen framförallt arbetat med analys och förberedelser inför uppstart. Men sedan ett par veckor tillbaka har de även börjat ta emot ungdomar som är i behov av stöd. Arbetsmarknadskonsulenternas uppgift är att göra en kartläggning och ta fram en handlingsplan för varje individ så att de kan komma vidare till arbete eller studier, eller de stödsystem som finns.

– Jag har tre ungdomar som är inskrivna, berättar Pernilla Dovrén, arbetsmarknadskonsulent. Vi har börjat lära känna varandra genom walk-and-talks för att sedan kunna göra en kartläggning av vart de är på väg någonstans. Det blir mycket samtal och stöttning, men ser väldigt olika ut beroende på vem det är jag träffar.

De första deltagarna kommit i kontakt med USB via socialförvaltningen, men även via Försäkringskassan. På sikt är förhoppningen att de unga vuxna även ska kunna hitta direkt till projektet och att även gymnasieskolor, fältgruppen och Arbetsförmedlingen ska bli viktiga som vägar in.

– Responsen vi hittills har fått av de socialsekreterare och handläggare på Försäkringskassan vi haft möten med är väldigt positiv, berättar Andreas Sohlberg-Intiso. De säger att” äntligen finns det något vi kan göra i de ärenden där vårt vanliga stöd inte räcker till”.

Många av ungdomarna har inte gått ut gymnasiet, då kan det även handla om stöd för att fullfölja gymnasieutbildningen, inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret. Målet är att under de kommande två åren hjälpa 130 unga vuxna vidare.

– Det är långa processer för de deltagare vi har, förklarar Andreas Sohlberg-Intiso. De står långt från arbetsmarknaden och har flera utmaningar och behov som påverkat dem under en lång period. De flesta går inte direkt vidare till arbete eller studier utan vårt mål är i första hand att ge dem stöd för att kunna ta del av de vanliga stödinsatser som finns.

USB är ett av delprojekten inom den storsatsning som görs av Lunds kommun och Finsam i Lund för att få fler Lundabor i arbete. Projektet drivs och finansieras av Finsam i Lund samt Europeiska socialfonden (ESF).

Om du vill anmäla deltagare till USB, läs mer på lund.se/arbetsloshet