Lunds kommun klättrar i företagsklimatundersökning

22 april, 2021

Lundaföretagare är fortsatt nöjda med företagsklimatet i Lunds kommun. Det visar företagsklimatundersökningen Öppna jämförelser som Sveriges kommuners och regioner (SKR) presenterade idag. Lunds kommun klättrar 10 placeringar till plats 62 bland 189 deltagande kommuner.

Det är åttonde gången som mätningen av hur nöjda företagare är med kommunernas service genomförs. I undersökningen har företag fått tycka till om kommunens service inom brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Undersökningen visar att företagen i Lund är fortsatt nöjda med den service kommunen ger. Som helhet får Lunds kommun kundnöjdhetsindex (NKI) 76 på en hundragradig skala, där NKI 70 eller mer motsvarar ett gott betyg och NKI 80 en mycket hög kundnöjdhet. Resultatet är bättre än föregående år när undersökningen senast genomfördes. Lunds betyg är högre än genomsnittet i landet och även jämfört med andra större städer.
- Fler jobb och fler företag är grunden i all välfärd. Därför är det glädjande att företagsklimatet nu förbättras och att hårt arbete ger resultat. Ett år in i coronapandemin är det många branscher som fortfarande har det tufft. Nu är det viktigt att vi inte tappar fart, utan tvärtom växlar upp vårt arbete, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande.

Miljö- och hälsoskydd  är det myndighetsområde i Lund som ökar mest i kundnöjdhet i år. NKI-värdet ökar från föregående års NKI 70 till NKI 82, vilket motsvarar betyget mycket hög kundnöjdhet. Serveringstillstånd och livsmedelskontroll får fortsatt mycket hög kundnöjdhet, båda med NKI-värde över 80. Företagen i Lund är mest nöjda med kommunens bemötande och attityd. Lite mindre nöjda är företagen med kommunens webbinformation och e-tjänster.
- Vi arbetar ständigt med att förbättra och förenkla för företagen här i Lund. Det är otroligt viktigt att vi fortsätter vårt arbete inom alla våra verksamheter för att underlätta för näringslivet och säkerställa att vi ger bra service, säger Christoffer Nilsson, kommundirektör i Lunds kommun.

Höganäs kommun är den skånska kommun som har högst NKI-värde med NKI 85 och är även tredje bäst i landet. Bland de skånska kommunerna placerar sig Lunds kommun på åttonde plats.

Fakta om mätningen

Lunds kommun medverkar sedan år 2014 i den nationella företagsklimatundersökningen, som samordnas via Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Det är en sammanställning av resultaten från servicemätningen Insikt på nationell nivå och en rankning av kommunerna.

Drygt 360 företag har tyckt till om Lunds kommun myndighetsutövning. Nationellt sett har drygt 29 000 företagare medverkat. Företag har fått tycka till om kommunernas service inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. 

Frågorna berör sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. 189 kommuner och 13 gemensamma förvaltningar har deltagit i undersökningen. Mätningen genomförs i samverkan med Stockholms Business Alliance (SBA). När en kommun har ett NKI/NUI på 70 eller högre bedöms det vara ett högt resultat, 62-69 motsvarar godkänt och lägre än 62 är ett lågt resultat.