Lunds kommun beklagar felaktig formulering

8 april, 2021

Justitieombudsmannen, JO, riktar nu kritik mot utbildningsnämnden efter en formulering som gått ut till personal på en kommunal gymnasieskola för två år sedan. Lunds kommun beklagar den felaktiga formuleringen och betonar vikten av att offentlighetsprincipen och meddelarfriheten i Lunds kommuns verksamheter alltid ska följas.

All kommunal verksamhet styrs av offentlighetsprincipen. Meddelarfriheten, som är en del av offentlighetsprincipen, handlar om våra grundläggande fri- och rättigheter. Meddelarfriheten innebär att alla anställda inom offentlig verksamhet har rätt att fritt ta kontakt med och informera press, radio och tv.

JO-anmälan mot Lunds kommun gjordes av fackförbundet Lärarförbundet i april 2019. Syftet med texten som ligger till grund för JO-anmälan var att visa på viljan från ledningsgruppen i utbildningsförvaltningen att hitta olika former för samverkan. Men texten var otydligt formulerad och blev missvisande. Texten låg ute på en intern plattform i ett par timmar innan den avpublicerades samma dag, den 10 april 2019.

Offentlighetsprincipen och meddelarfriheten gäller 

– Vi måste vara tydliga när vi kommunicerar och den här texten borde inte ha gått ut till personalen. Det får aldrig råda några tvivel om att det är offentlighetsprincipen och meddelarfriheten som gäller, säger Stefan Norrestam, utbildningsdirektör i Lunds kommun. 

I den kritik mot utbildningsnämnden som JO nu framför, understryks behovet av att företrädare för en myndighet noga måste överväga den information om yttrande- och meddelarfrihet som lämnas till de anställda och att säkerställa så att den är korrekt. ”Medarbetarna kan annars få en felaktig bild av vad deras yttrandefrihet innebär” skriver JO.

I och med att utbildningsnämnden kritiseras för formuleringen är ärendet hos JO nu avslutat.

Läs mer om Lunds kommuns förhållningssätt till medier i kommunikationsplattformen som antagits av kommunfullmäktige