Lunds gymnasieskolor kombinerar när- och distansundervisning

22 januari, 2021

Gymnasieskolorna i Lunds kommun ska kombinera närundervisning med distansundervisning från den 30 januari fram till och med den 1 april. Det beslutade utbildningsnämnden i dag.

Klassrum med lärare och eleverRegeringen, Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Skåne justerade igår rekommendationerna om gymnasieskolan. De nya rekommendationerna innebär att undervisningen ska bedrivas som en kombination av distansundervisning och viss närundervisning.

– Gymnasieskolorna inleder nu en försiktig övergång till delvis distansundervisning utifrån rekommendationerna från Smittskydd Skåne. Det är liksom tidigare en balansgång – vi ska både klara utbildningsuppdraget och minska smittspridningen, säger Rasmus Törnblom (M), ordförande i utbildningsnämnden.

Gäller från och med 30 januari

Beslutet fattades av utbildningsnämndens ordförande  på delegation av nämnden och gäller från och med 30 januari till och med 1 april 2021. För att underlätta övergången kommer gymnasieskolor att fortsätta med distansundervisningen på heltid under vecka 4. Undantag ges under denna vecka för undervisning på Gymnasieskolan Vipan som denna skolas rektor bedömer behöver ske på plats, dock får inte mer än en tredjedel av skolans elever vara på plats samtidigt.

– Just nu pågår det ett intensivt planeringsarbete på våra gymnasieskolor för att gradvis kunna öppna upp för fler elever i närundervisning. Det är positivt att vi nu kan göra fler undantag men det är ytterst viktigt att vi säkrar arbetsmiljön för både medarbetare och elever, säger Stefan Norrestam, utbildningsdirektör.

Olika förutsättningar på olika skolor

Förutsättningarna ser olika ut på de olika skolorna och alla elever har individuella behov. Respektive rektor har därför möjlighet att själv besluta om tillämpningen på de enskilda skolorna.

Modersmålsundervisning

Utbildningsnämnden har också fattat beslut att förlänga distans- och fjärrundervisningen inom Modersmålscentrums modersmålsundervisning under vecka 4. Nytt beslut kommer inför vecka 5. Det har gjorts mot bakgrund av Smittskydd Skånes råd om att skolor ska undvika att samla elever från olika klasser i samma klassrum, undvika att blanda elever från olika klasser och olika skolor i exempelvis språkundervisning.

Internationella grundskolan

Utbildningsnämnden har även beslutat att Internationella grundskolan (ISLK) ska tillämpa en successiv återgång till närundervisning för elever på högstadiet MYP 3-5. ISLK planerar att gå över till närundervisning från och med måndag vecka 5. Hänsyn kommer att tas till de råd och rekommendationer som finns för att minska smittspridning och för att undvika trängsel.

Komvux

Komvux fortsätter bedriva utbildningen på distans enligt tidigare beslut. Vilka delar som kan ske på plats beror på kursens utformning, men även vilket behov det finns bland eleverna.

FAKTA

  • Den 21 januari kom besked om förlängda nationella riktlinjer. Utbildningsnämnden i Lunds kommun fattar beslut utifrån regeringens, Smittskydd Skånes och Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande gymnasieskolan.
  • Utöver att kombinera när- och distansundervisning rekommenderar Smittskydd Skåne att varje elev får minst 20 procent av sin undervisning som närundervisning. Högst en tredjedel av gymnasieeleverna får vara i skolan samtidigt.
  • När det gäller elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning, t.ex. elever i behov av stöd och elever som inte har en fungerande arbetsmiljö i hemmet, måste undantag göras i de enskilda fallen. Sådana undantag kan gälla både enstaka moment och större delar av utbildningen.
  • Elever och vårdnadshavare får fortlöpande information via Vklass kring vad som gäller för respektive skola.

Samlad information om covid-19 för gymnasieskolorna och vuxenutbildningen