Industriskorsten möjligt landmärke i Västerbros nya kvarter

22 april, 2021

Upp emot 1 000 nya bostäder föreslås i Västerbros hittills största etapp, kvarteret Kugghjulet. I förslaget som byggnadsnämnden nu skickar ut på samråd bryts det stora området ner i åtta mindre kvarter med bostäder, butiker, förskola och park. Förhoppningen är att industribyggnaden Cepa med sin skorsten kan bevaras för att rymma framtida kulturverksamheter.

Kvarteret Kugghjulet är ett av de större kvarteren i den blivande stadsdelen och gränsar i norr mot Öresundsvägen och i öster mot Måsvägen. Mitt i kvarteret föreslås en ny park som kopplas till Västerbros övriga grönområden och parker för ett sammanhängande stråk att röra sig genom.

Bostadshusen föreslås få mellan 4 och 8 våningar, med ett undantag: ett bostadshus i det sydöstra hörnet som kan rymma 16 våningar.

Högt hus skapar kontrast

– Vi föreslår ett högt hus med hög arkitektonisk nivå. Läget är direkt norr om Cepa-huset, som med sina två våningar och kulturhistoriska miljö i så fall blir en spännande kontrast, säger planarkitekt Katarina Meier på Lunds kommun som tagit fram planförslaget i dialog med JM och HSB som äger kvarteret.

Bostäderna komplettas med lokaler för centrumverksamhet, handel och förskola samt möjligheter för äldreboende, kontor och kulturverksamhet.

– Inte minst längs det nya huvudstråket Västra Esplanaden vill vi se lägen för handel och service, men även kontor. Det är viktigt för att få till en levande blandstadskaraktär, säger Klas Svanberg (m), byggnadsnämndens ordförande.

Det så kallade Cepahuset är en före detta verkstadsindustri som står tom sedan flera år. Husets originaldelar från 1940- och -50-tal samt en industriskorsten har identifierats som kulturhistoriskt intressanta.

Tegelfasad och skorsten föreslås bevaras

– Kulturmiljövärdena är viktiga för att bevara områdets karaktär och bygga den nya identiteten och därför föreslår vi att delar av Cepa-huset skyddas och bevaras, bland annat tegelfasaden under den nuvarande plåtfasaden, men också skorstenen, säger Katarina Meier.

Tidigare utredningar har dock visat att byggnadens och skorstenens tillstånd gör dem svåra att bevara i sin helhet och att byggnaden behöver saneras för att kunna användas igen. Under våren utreder Lundafastigheter frågan vidare och resultatet kan avgöra om skyddsbestämmelserna kan bestå efter att detaljplanen varit på samråd.

Möjlig plats för kultur

Vad byggnaden skulle kunna användas till är ännu inte klart. Kommunen undersöker möjligheterna till en framtida publik målpunkt på Västerbro, där CEPA-huset ses som en möjlig plats för någon form av kulturverksamhet.

Mer information om vad som händer på Västerbro