Earth Hour 27 mars – vi gör mer än att släcka för planeten

26 mars, 2021

Den 27 mars är det dags för Världsnaturfondens (WWF:s) globala kampanj Earth Hour då människor världen över släcker för planeten. I samband med årets Earth Hour lanserar WWF 13 kommunförändringar för klimatet och biologisk mångfald och vi i Lund ansluter oss självklart till dem.

I samband med Earth Hour 27 mars lanserar WWF 13 förändringar som uppmanar Sveriges kommuner att genomföra konkreta åtgärder för klimatet och biologisk mångfald. I Lund är detta prioriterade frågor som vi arbetar med året runt. Utöver att släcka på Kristallen och i kommunens lokaler på Bruksgatan kommer vi därför att anta 12 av förändringarna som WWF föreslår, varav de flesta har vi redan påbörjat.

Hållbara transporter

WWF uppmanar till att kommunen ska bidra till laddinfrastruktur, att ställa klimatkrav vid upphandling av fordon, att införa miljözoner och att ha en resepolicy som till exempel främjar tåg och buss framför flyg och bil i tjänsten.

I Lunds energiplan finns många åtgärder för energieffektiva transporter och fossilfria drivmedel. Bland annat satsningar på laddning av elfordon och energieffektiv infrastruktur samt på miljözoner. Vi ställer också miljökrav i samband med upphandling och gör dessutom en särskild satsning på tunga arbetsfordon. Vår resepolicy förespråkar hållbara transportsätt. För den som ändå flyger tillkommer en avgift som går till en klimatfond som används till projekt för minskad klimatpåverkan i kommunen.

Konsumtion, klimatsmart mat och hållbara finanser

Förutom transporter så uppmanar WWF till en blandning av olika förändringar för klimatet: konsumtionsbaserade utsläpp, klimatsmart mat och hållbar kapitalförvaltning.

I Lunds kommuns nya miljöprogram (Lundaeko) som ska färdigställas under våren kommer konsumtionsbaserade utsläpp att bli ett nytt område vi ska jobba med. Klimatsmart skolmat har Lunds kommun jobbat framgångsrikt med i många år. När det gäller hållbar kapitalförvaltning har vi avvecklat alla våra investeringar i företag som ägnar sig åt att framställa fossila bränslen. Vi har även gröna obligationer för att finansiera projekt som främjar omställningen till en koldioxidsnål och hållbar utveckling.

Förändringar för den biologiska mångfalden

WWF uppmanar också till flera förändringar för att gynna den biologiska mångfalden i kommunerna. Där ingår att rädda kommunskogar med naturvärden, fritt växande ängar och att restaurera och skydda kommunala våtmarker.

Skydd av våtmarker är ett av de mest effektiva sätten för att gynna biologisk mångfald. Genom Kävlingeåns och Höje ås vattenråd arbetar kommunen sedan länge med bland annat detta. Till exempel anlades våtmarken och tvåstegsdiket vid Stångby vångar/Vallkärratorn 2018 av Höje å vattenråd. När det gäller fritt växande ängar har kommunen inlett ett arbete med att sluta att klippa vissa gräsytor och omvandla dem till olika typer av långgräsytor. Lund värnar också olika skogar med naturvärden.

One Planet City Challenge

Slutligen uppmanar WWF kommunerna att  gå med i One Planet City Challenge och sätta ett 1,5-gradersmål i linje med vetenskapen. Lunds kommun har deltagit i tävlingen två gånger tidigare, och kommer att göra det även denna gång.

Vill du vara med och anta förändringar?

Som privatperson kan du också göra förändringar för klimatet och den biologiska mångfalden. Läs mer på WWF:s hemsida.

Earth Hour – jag vill göra förändringar för klimatet och den biologiska mångfalden

Relaterad information