Beslut om inriktning gällande Lunds framtida avloppsrening

18 mars, 2021

Kommunfullmäktige i Lund beslutade vid sammanträdet i mars 2021 om inriktningen att avloppsvattnet i framtiden ska renas på ett utbyggt Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö. Fram tills att den nya lösningen är i bruk ska Källby avloppsreningsverk fortsätta vara i drift. Slutgiltigt beslut fattas av kommunfullmäktige 2022.

Lunds kommun renar i dag större delen av sitt avloppsvatten på Källby reningsverk vid Höje å. Sedan 2016 pågår det ett utredningsarbete gällande den framtida avloppsreningen i Skåne. Kommunalförbundet VA Syd, som Lunds kommun tillsammans med Burlöv, Eslöv, Lomma och Malmö är en medlemskommun i, har i uppdrag att säkra hanteringen av medlemskommunernas vatten och avlopp. Flera av dagens avloppsreningsverk är gamla och kräver stora investeringar i framtiden. Under utredningsarbetet har olika scenarier varit aktuella. Det handlar om att uppgradera avloppsreningsverket i Källby, eller att ingå i en regional lösning som innebär att Lunds kommuns avloppsvatten överförs och renas på ett utbyggt Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö.

Vilken lösning som ska väljas för avloppsvattenreningen är ett viktigt beslut för Lunds kommun och innebär ett stort ekonomiskt åtagande.

Beslut i kommunfullmäktige om inriktning

Under sammanträdet i mars behandlades frågan av kommunfullmäktige i Lund. Kommunfullmäktige beslutade att Lunds kommun  ska ha som avsikt att ansluta sin allmänna avloppsanläggning till Nya Sjölunda. Beslutet innebär att Lunds kommun förbinder sig att stå för sin del av utredningskostnaden och att befolkningsprognosen för Lunds kommun fastställs till 140 000 personer år 2030 samt 175 000 personer år 2050.

För att säkra avloppshanteringen fram till att en ny lösning tas i bruk kommer Källby avloppsreningsverk, som drivs av VA Syd, fortsätta att vara i drift under tiden. VA Syd ska också i samråd med medlemskommunerna utarbeta förslag till projektplan som innehåller organisation, ansvar, roller, tidsplan och kostnader, samt principer för hur budgetavvikelser ska hanteras i projektet.

Eftersom projektet innebär ett stort ekonomiskt åtagande för Lunds kommun och kommer påverka området kring Källby reningsverk ska en förhandlingsdelegationen utses av kommunstyrelsens arbetsutskott. Uppgiften för delegationen kommer bli att tillvarata Lundabornas intressen.

Beslut om att upprätta ett genomförandeavtal kommer att fattas av kommunfullmäktige först nästa år. Fram till dess kommer Källbyalternativet att finnas kvar samtidigt som kostnader och fördelning av kostnaderna utreds. Beslutet 2022 kan bli ett annat om förutsättningarna ändras avsevärt.