12 april, 2019

Utredningen om huruvida Lund kommun har fakturerats för höga belopp för parkskötseln är nu färdig.

En anmälan kom in till den externa visselblåsarfunktionen den 13 december 2018, om kommunens parkskötsel. Anmälaren, som är anställd på Lunds kommun, menar att kommunen bland annat faktureras för höga belopp för parkskötseln. 

Efter att kommunjuristerna kontrollerat fakturor och genomfört intervjuer med berörda förvaltningar och sakägare, konstaterar de i utredningen att några felaktigheter inte förekommit.

- Det är bra att framförda påståenden om oegentligheter utreds. På så sätt säkerställer vi att kommunen agerar korrekt, säger Jesper Jacobsson, administrativ chef och chefsjurist i Lunds kommun.  

- Däremot kan vi lära oss mycket av hur vi hanterat detta första visselblåsarärende. Nu kommer vi att gå igenom processen för att säkerställa att ärenden som kommer in till funktionen hanteras snabbare och att visselblåsaren och berörda verksamheter får bättre återkoppling, säger Jesper Jacobsson, administrativ chef och chefsjurist i Lunds kommun.

Ärendet överlämnades från den externa funktionen till kommunen för vidare hantering strax före jul 2018. Först nu i april är utredningen klar.

- Förseningen av det aktuella ärendet är beklaglig för alla inblandade. Vår visselblåsarfunktion är en viktig kanal för att dela upplevelser om missaktsamhet inom Lunds kommun. Vi hoppas även i framtiden att alla medarbetare vågar lyfta problem, säger Jesper Jacobsson.

Relaterad information