7 oktober, 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, beslutade i dag att beställa tillfälliga lokaler för Hedda Anderssongymnasiet i gamla tingsrätten vid Lund C. Det innebär att Hedda Anderssongymnasiet kan bedriva sin verksamhet i gamla tingsrättens lokaler fram till bygget av skolan är klart 2023 enligt nuvarande tidsplan.

Kommunfullmäktige i Lund beslutade vid mötet den 26 september att bygga Hedda Anderssongymnasiet på Svaneskolans tomt med en maximal investeringsnivå om 750 miljoner kronor i 2019 års kostnadsnivå. Kommunfullmäktige beslutade också att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder ta beslut om var Svaneskolan ska placeras. I det uppdraget ingår att pröva att samlokalisera Svaneskolan och Hedda Anderssongymnasiet på Svaneskolans tomt som två skolenheter inom befintlig plan för Hedda Anderssongymnasiet eller att direkt placera Svaneskolan på Parkskolan.

Arbetet med att pröva de två alternativen för Svaneskolan har påbörjats. En arbetsgrupp med representanter från barn- och skolförvaltningen, serviceförvaltningen och utbildningsförvaltningen har tillsatts för att i samverkan kunna genomlysa de frågeställningar som finns för de båda alternativen. Det handlar till exempel om lärmiljöer för skolorna, om detaljplanen som finns idag tillåter grundskola, om det finns tillräcklig utemiljö för grundskolans behov och om de båda skolornas behov kan tillgodoses i befintlig planering. Arbetsgruppen ska också titta på hur en direkt placering på Parkskolan för Svaneskolan skulle kunna genomföras rent praktiskt med tanke på till exempel ombyggnad och vad som krävs för att få en placering till stånd. Arbetsgruppen ska också ta fram en tidsplan för det fortsatta arbetet.

I arbetsgruppen ingår personer med olika kompetenser för att tillgodose såväl de pedagogiska som lokalmässiga behoven. Arbetsgruppen ska presentera sitt arbete för KSAU i början av november 2019.