Samlokalisering förslag för Hedda Anderssongymnasiet och Svaneskolan

8 november, 2019

Den arbetsgrupp som på kommunstyrelsens uppdrag tagit fram förslag om var Svaneskolan ska placeras när Hedda Anderssongymnasiet byggs är nu färdig med sitt arbete. Förslaget är att Svaneskolan och Hedda Anderssongymnasiet samlokaliseras i den nya skolbyggnaden då en direkt placering av Svaneskolan på Parkskolan inte bedöms vara möjlig. Förslaget ska nu behandlas i utbildningsnämnden och barn- och skolnämnden under november för att komma upp i kommunstyrelsen den 4 december.

Kommunfullmäktige beslutade den 26 september att Hedda Anderssongymnasiet ska byggas på Svaneskolans tomt, Pastor Svane 1, och att kommunstyrelsen ska ta beslut om placering av Svaneskolan. De två alternativ som kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i uppdrag att titta på är om Svaneskolan ska ingå i byggnationen av den nya gymnasieskolan eller placeras direkt på Parkskolan.

En arbetsgrupp bestående av kompetenser från barn- och skolförvaltningen, utbildningsförvaltningen, serviceförvaltningen och kommunkontoret har i samverkan tittat på uppdragen.

I ett tidigt skede av processen kring en ny gymnasieskola i Lunds kommun gjordes en utredning där Svaneskolan och den nya gymnasieskolan skulle samlokaliseras. Detta material resulterade i rapporten ”Lärmiljöer Skola Tvåtusen400” och har varit en viktig del i utredningen under hösten.

Svaneskolans personal och barn- och skolförvaltningen förordar en permanent placering på Parkskolan eftersom det alternativet ger en sammanhållen skola. Förslaget är väl genomarbetat och förankrat hos lärare, elever och föräldrar. Men en direkt placering av Svaneskolan på Parkskolan läsåret 2020 bedöms dock inte som möjlig. En permanent placering på Parkskolan kräver ombyggnation som beräknas ta upp till 36 månader och kräver att skolan är tomställd. Svaneskolan behöver då vara kvar i nuvarande lokaler vilket skulle innebära stora tidsförskjutningar i byggnationen av Hedda Andersongymnasiet eller att Svaneskolan helt placeras i moduler på annan plats i centrala Lund.

Då en direkt placering av Svaneskolan på Parkskolan inte bedöms vara möjlig vilket är barn- och skolförvaltningens huvudalternativ förordar förvaltningarna en samlokalisering av Svaneskolan och Hedda Anderssongymnasiet på Pastor Svane 1.

Ärendet ska nu behandlas av utbildningsnämnden den 13 november och av barn-och skolnämnden den 20 november. Barn- och skolnämnden kommer även att ta ställning till vilken tillfällig lösning som kommer bli aktuell för Svaneskolan om beslut fattas om samlokalisering. Slutgiltigt beslut om placering av Svaneskolan kommer att fattas av kommunstyrelsen den 4 december.