Överklagande av detaljplan för Pastor Svane 1 avslås

18 november, 2019

Mark- och miljödomstolen har avslagit överklagandet av detaljplanen för Pastor Svane 1 där Hedda Anderssongymnasiet ska byggas. Enligt domen har Lunds kommun genomfört planprocessen på ett formellt korrekt sätt och gjort en rimlig avvägning mellan enskilda och allmänna intressen.

Detaljplanen för Pastor Svane 1 som syftar till att pröva lämpligheten att uppföra en ny skola antogs av kommunfullmäktige i Lund i mars 2019 men överklagades till mark- och miljödomstolen.

Mark- och miljödomstolen har nu kommit med sin dom som avslår överklagandet av kommunfullmäktiges antagande. Mark- och miljödomstolen avslår också kravet på att domstolen ska företa syn på platsen och i närområdet.

Enligt domstolen väger Lunds kommuns allmänna intresse av att använda marken för uppförande av en ny skola i detta fall tyngre än de klagandes intresse av att behålla befintligt skolområde.  Enligt domstolen har det inte framkommit någon omständighet som medför att det finns skäl att upphäva Lunds kommuns kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen.

Domen kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen.