17 april, 2019

Lunds kommun har JO-anmälts på grund av formuleringar i en text som gått ut till medarbetare på en gymnasieskola i kommunen. Lunds kommun vill därför betona att det aldrig får råda något tvivel om vikten av offentlighetsprincipen och meddelarfriheten i Lunds kommuns verksamheter.

I all kommunal verksamhet gäller offentlighetsprincipen och meddelarfriheten som är grundlagsskyddade fri- och rättigheter. Meddelarfriheten innebär att alla anställda inom offentlig verksamhet har rätt att fritt ta kontakt med och informera press, radio och TV.

JO-anmälan mot Lunds kommun har gjorts av fackförbundet Lärarförbundet. Syftet med texten som ligger till grund för JO-anmälan var att visa på viljan från ledningsgruppen i utbildningsförvaltningen att tydliggöra grunderna för samverkan.

- Vi har all anledning att vara självkritiska. Den här texten borde inte ha gått ut till medarbetarna. Det får aldrig råda någon osäkerhet om att det är offentlighetsprincipen och meddelarfriheten som gäller, säger Stefan Norrestam, utbildningsdirektör i Lunds kommun. 

JO har inte delgett Lunds kommun anmälan än.

Läs mer om Lunds kommuns förhållningssätt till medier i kommunikationsplattformen som antagits av kommunfullmäktige: https://lund.se/globalassets/regelsamling/vision_och_kommunikation/20170213-kommunikationsplattform-lunds-kommun.pdf