Lundaungdomar ska sprida kunskap om tobakens effekter

1 juli, 2019

Idag träder den nya tobakslagen i kraft. I samband med detta välkomnar Lunds kommun sex sommarpraktikanter som ska lära sig och utbilda andra ungdomar om tobakens efterverkningar.

Projektet, som sker på initiativ av Länsstyrelsen, gick av stapeln i förra veckan och inleddes med en utbildning om tobaksförebyggande arbete och om tobakens skadeverkningar. Sammanlagt deltar 50 gymnasieelever från nio kommuner runtom i Skåne.

För de sex sommarpraktikanterna från Lund väntar nu två veckors grupparbetete på kommunens utvecklingsenhet. Där blir uppgiften att ta fram idéer på hur lärdomarna kan spridas vidare till andra ungdomar i kommunen. Och enligt Dagmawit, som deltar i projektet, är målet tydligt:

– Vi vill att andra ungdomar ska känna till de personliga hälsoriskerna med tobak. Dessutom hoppas vi att fler ska bli medvetna om tobaksindustrins globala effekter på miljö och hälsa.

Insatsen är ett viktigt led i arbetet för att nå regeringens mål att göra Sverige tobaksfritt till år 2025. Lisa Gunnefur, samhällsstrateg med fokus på folkhälsofrågor på Lunds kommun, framhåller vikten av att ungdomarna själva involveras i initiativ av detta slag:

– Det tobaksförebyggande arbetet är prioriterat i Lunds kommuns folkhälsoarbete. Att låta ungdomar prata med andra ungdomar om tobakens påverkan på miljön och hälsan har ofta visat sig vara en framgångsrik metod.

Fakta: Ny tobakslag

Den 1 juli 2019 börjar den nya lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter att gälla. Lagen innebär bland annat att det blir förbjudet att röka på allmänna platser som till exempel uteserveringar, lekplatser, busskurer och perronger. Rökförbudet gäller även utanför lokaler som allmänheten har tillgång till, som till exempel butiker, biografer, bibliotek, vårdcentraler med mera.

Frågor och svar om den nya tobakslagen på Lund.se

Information till dig som säljer tobak

Information om lagen på Folkhälsomyndighetens webbplats