17 juli, 2019

Den 3 juli skadades ett barn allvarligt på en rutschkana i Stadsparken. Rutschkanan spärrades av direkt efter händelsen och vid en kontroll upptäcktes att det fattades ett flertal skruvar mellan plåten och sargen. Detta skapade en glipa där flickans finger fastnat.  

Lunds kommun ser mycket allvarligt på det som har hänt. Flera åtgärder genomförs under sommaren parallellt med att olyckan utreds i samarbete med kommunens försäkringsbolag.

Enligt den besiktning som gjorts tillsammans med leverantören är det mest troligt brister i rutschkanans material i kombination med hög belastning som orsakat glipan mellan sargen och plåtkanten.   

Under sommaren utförs extra funktionskontroller på de mest välbesökta lekplatserna.

Hur kontrolleras säkerheten på lekplatserna i Lunds kommun?

Alla allmänna lekplatser i Lunds kommun besiktigas en gång om året av en extern certifierad förrättare. Besiktningen som gjordes hösten 2018 visade inga fel på rutschkanan. Utöver besiktningen görs fyra funktionskontroller per år för att leta efter eventuella fel och skador på lekutrustningen. Funktionskontrollen på lekplatsen i Stadsparken från 21 maj 2019 visar inga brister på rutschkanan. Dessutom görs visuella kontroller varje vecka på samtliga lekplatser i samband med allmän tillsyn.

Vilka säkerhetskrav ställs på lekredskapen?

Alla redskap på allmänna lekplatser i Lunds kommun uppfyller säkerhetskraven enligt EU-standarden SS-EN 1176.  

Vem är ansvarig för olyckan?

Ansvarsfrågan är en del av den pågående utredningen som görs av kommunens försäkringsbolag. Vi har en dialog med alla berörda parter för att ta reda på vad som orsakade olyckan och hur vi kan säkerställa att något liknande inte händer igen - varken i Stadsparken eller på våra andra lekplatser. 

Vad blev resultatet av de extra kontrollerna som gjordes i mitten av juli?

Det upptäcktes inga allvarliga brister vid kontrollen av de 12 mest besökta lekplatserna. I de fall någon form av åtgärd krävs har beställning gjorts utan att redskapet behövts spärras av. När allvarliga brister upptäcks spärras lekredskapet av i väntan på att det kan reparereras eller tas bort, beroende på typ av fel.

Vad ska jag göra om jag ser ett trasigt redskap på lekplatsen?

Vi är mycket tacksamma för felanmälningar från allmänheten om trasiga redskap eller skadegörelse på lekplatserna. Kontakta oss på telefon 046 – 359 50 000, via hemsidan lund.se eller med hjälp av appen Felanmälan Lunds kommun.