Fortsatt arbete med Svaneskolan och Hedda Anderssongymnasiet

1 oktober, 2019

Under måndagens möte i kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU var frågan om Hedda Andersssongymnasiet och Svaneskolan uppe för diskussion. Detta efter att kommunfullmäktige fattat beslut om att bygga Hedda Anderssongymnasiet på Svaneskolans tomt och att utreda en samlokalisering av de båda skolorna.

Samlokalisering är en av utgångspunkterna för den långsiktiga lösningen som nu ska utredas. Det andra alternativet handlar om lokalisering på Parksskolan utan tillfälliga lokaler på Lerbäckskolan.

I ett tidigt skede av processen kring en ny gymnasieskola i Lunds kommun gjordes en utredning där Svaneskolan och den nya gymnasieskolan skulle samlokaliseras, vilket bildar ett bra underlag i det fortsatta arbetet.

 

I den utredning som nu ska göras kommer ett antal frågeställningar att genomlysas. Det handlar om lärmiljöer för skolorna, om detaljplanen tillåter grundskola, om det finns  tillräcklig utemiljö för grundskolans behov och om de båda skolornas behov kan tillgodoses i befintlig planering. På mötet lyfte KSAU som extra viktigt att utredningen ska involvera barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden samt de berörda förvaltningarna för att säkerställa att  samlokaliseringen blir ett fullgott alternativ för båda verksamheterna.

 

Parallellt pågår arbetet med att hitta tillfälliga lösningar för de båda skolorna. På nästa sammanträde i KSAU den 7 oktober kommer beställning av tillfälliga lokaler av Hedda Andersssongymnasiet i gamla tingsrätten upp som ett förslag till beslut.

 

Gällande tillfälliga lokaler för Svaneskolan togs inga nya beslut. Flera komplexa frågeställningar återstår att lösa och det arbetet har påbörjats. Frågan kommer tas upp löpande i KSAU i nära samverkan med barn och skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen och en tidsplan kommer att tas fram.

 

Relaterad information