Förslag om tillfällig lokalisering av Svaneskolan

15 november, 2019

Svaneskolan kommer att lokaliseras till Parkskolan när Hedda Anderssongymnasiet börjar byggas under hösten 2020. Lokaliseringen är tillfällig och under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar om att Svaneskolan och Hedda Anderssongymnasiet samlokaliseras. Parkskolan kommer inte att byggas om då det kräver arkeologiska utgrävningar. Istället kommer paviljonger att placeras i anslutning till skolan.

Kommunfullmäktige beslutade den 26 september att Hedda Anderssongymnasiet ska byggas på Svaneskolans tomt, Pastor Svane 1, och att kommunstyrelsen ska ta beslut om placering av Svaneskolan. De två alternativ som kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i uppdrag att titta på är om Svaneskolan ska ingå i byggnationen av den nya gymnasieskolan eller placeras direkt på Parkskolan.

En arbetsgrupp bestående av medarbetare från barn- och skolförvaltningen, utbildningsförvaltningen, serviceförvaltningen och kommunkontoret har i samverkan tittat på uppdragen. Då en direkt permanent placering av Svaneskolan på Parkskolan, vilket var barn- och skolförvaltningens huvudalternativ, inte bedöms vara möjlig eftersom en sådan lösning kräver ombyggnad- och tillbyggnad, förordar barn- och skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen en samlokalisering av Svaneskolan och Hedda Anderssongymnasiet på Pastor Svane 1.

För att Hedda Anderssongymnasiet ska kunna byggas måste dock nuvarande Svaneskolan rivas. För att Parkskolan ska fungera som en grundskola utan ombyggnationen saknas 1000 kvadratmeter. Som tillfällig lösning, som inte kräver ombyggnad och tillbyggnad av Parkskolan, har ett förslag om att sätta upp paviljonger istället tagits fram. Dessa paviljonger kommer enligt förslaget vara ett komplement till de ytor som finns i Parkskolan och möjliggör en till delar sammanhållen och fungerande grundskola. Paviljongerna kommer placeras intill nuvarande Svaneskolans matsal samt på Parkskolans skolgård. 

- Det här är en lösning som utifrån rådande förutsättningar möjliggör att Svaneskolan till stora delar hålls samman på Parkskolan. Det är olyckligt att Svaneskolans elever och medarbetare så länge fått leva i ovisshet om hur deras skola ska bedrivas.  Jag vill tacka våra medarbetare och elever som i en svår situation tålmodigt deltagit i arbetet att hitta lösningar för verksamheten. Det är min förhoppning att den här lösningen kommer att innebära en trygg skolgång för eleverna och en bra arbetssituation för skolans medarbetare under tiden som den nya skolan byggs säger Serene Rosberg, verksamhetschef grundskola/grundsärskola i Lunds kommun.

Förslaget om tillfällig placering av Svaneskolan på Parkskolan samt frågan om samlokalisering ska behandlas av barn- och skolnämnden i november för slutgiltigt beslut av kommunstyrelsen i december. Om förslagen blir beslut kommer ett intensivt arbete att bedrivas i samverkan mellan barn- och skolförvaltningen och serviceförvaltningen för hur paviljongerna och ytorna i Parkskolan bäst kan användas av Svaneskolan från och med nästa höst.