3 april, 2019

En betydande del av vår klimatpåverkan kommer från våra bostäder. För att minska denna klimatpåverkan är det viktigt att se över det befintliga bostadsbeståndet. I EU-projektet Cityfied har 70-talsområdet Linero i Lund renoverats och energieffektiviserats med målet att bli lika energieffektiva som kraven på nybyggda hus, samtidigt som hyreshöjningen hållits på en minimal nivå. Den 28 mars var det slutkonferens för projektet.

Ett av de renoverade bostadshusen på Linero. Fotograf: Kennet Ruona.

Under 60- och 70-talen byggdes cirka 800 000 lägenheter i Sverige. Merparten av dem har i dag ett stort behov av upprustning. Om alla dessa hus skulle energirenoveras som på Linero så kan drygt 200 000 ton utsläpp växthusgaser per år sparas – lika mycket som mer än 600 000 personer dagligen tar cykeln 5 km i stället för att köra samma sträcka i en bensinbil.

Det EU-finansierade projektet Cityfied har arbetat med att energieffektivisera denna typ av flerbostadshus på tre platser i Europa: i Lund, i Spanien och i Turkiet.

Kan bli lika energisnåla som nya hus

I stadsdelen Linero i Lund har 16 trevåningshus energirenoverats samtidigt som ett stambyte gjorts. Bland annat har man isolerat vindarna, bytt fönster, installerat nya fjärrvärmecentraler och förbättrat ventilationen. All mätdata är ännu inte färdigställd, men energianvändningen beräknas minska med cirka 40 procent och därmed göra bostäderna lika energisnåla som nybyggen.

Energirenoveringen påverkar inte hyran nämnvärt

Renoveringen har skett med fokus på att alla hyresgäster ska ha råd att bo kvar efteråt, men också medan den har pågått.

– För att undvika en större hyreshöjning har vi begränsat de standardhöjande åtgärderna, till exempel byter vi inte kök, säger Håkan Nilsson, fastighetschef på LKF.

Hyran har ökat med 11-13 procent, något som främst beror på standardhöjande förbättringar i samband med stambytet. Energirenoveringen i sig höjer inte hyran nämnvärt.

Värdefulla kunskaper för storskaliga insatser

De livscykelanalyser som tagits fram i Cityfied visar att det klimatmässigt är mer hållbart att rusta upp byggnader till nybyggnads­prestanda än att riva dem i förtid och bygga nytt. Fjärrvärmen till Linero är visserligen fossilfri och därför blir klimatvinsten begränsad just här, men för bostadshus med fossilbaserad värme kan stora klimatvinster göras. Markus Paulsson är projektledare för Cityfied i Lunds kommun:

– Eftersom husen på Linero är typiska för miljonprogrammet är erfarenheterna en värdefull bas för storskaliga insatser på många håll i Sverige, så vi hoppas och tror att det finns ett intresse för liknande insatser!

Relaterad information