14 juni, 2019

Kommunfullmäktige har nu fattat beslut om ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) för 2020-2022 med budget för 2020. Skatten hålls oförändrad och samtliga nämnder i kommunen påverkas av effektiviseringskrav.

Den 13-14 juni var fokus under kommunfullmäktige att fatta beslut om EVP 2020-2022 med budget för 2020. I budgeten och planen bestäms hur lundabornas skattepengar ska användas genom att besluta om samtliga nämnders ekonomiska ramar för drift och investeringar för kommande år. Efter en lång debatt i kommunfullmäktige klubbades budgeten för nästa planperiod igenom.

Kommunfullmäktige beslutade att hålla skatten oförändrad på 21,24 kronor. Det totala budgetresultatet 2020 för Lunds kommun uppgår till 141,5 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,1 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Det finansiella målet om 2 % uppnås därmed för 2020. Det högre budgeterade resultatet bidrar bland annat till att öka självfinansieringen av kommunens investeringar. Den totala investeringsramen fastställdes för år 2020 till 1 miljard kronor.

Det ekonomiska läget försämras inför 2020 vilket beror på att Sverige går in i en konjunkturavmattning jämfört med tidigare års högkonjunktur. Det förväntas leda till en lägre ökningstakt av skatteunderlaget samtidigt som befolkningen och behoven av skola, vård och omsorg växer extra snabbt, eftersom de grupperna ökar mer jämfört med de i arbetsför ålder. Till följd av detta och att kommunen budgeterar ett högre resultat 2020 jämfört med föregående år kommer nämnderna även i fortsättningen påverkas av effektiviseringskrav i olika utsträckning under planperioden.

Stora förändringar och satsningar

Den beslutade budgeten ger inte full kompensation till flertalet nämnder för pris och löneökningar och de sedan tidigare beslutade årliga effektiviseringskraven fortsätter även under kommande planperiod. För traditionellt resursfördelade verksamheter kompenseras volymförändringen till 75 % där verksamheterna tidigare erhållit 100 %. Detta sammantaget innebär att alla nämnder måste effektivisera sitt arbete i större utsträckning än tidigare. Hur det kommer se ut i detalj avgörs av de olika nämndernas egna verksamhetsplaner och internbudgetar.

En satsning som görs är emellertid 30 miljoner kronor som går till socialnämnden för att täcka tidigare underfinansiering av verksamheten. Den här satsningen görs genom ett ökat uttag från LKF på motsvarande belopp.

Vidare får kultur- och fritidsnämnden ytterligare medel för att finansiera musikchecken som KF har beslutat om tidigare. Vård och omsorgsnämnden får också medel för att avskaffa så kallade delade turer under mandatperioden.

Mål och indikatorer

Men EVP:n handlar inte bara om kronor och ören. Planen beskriver också vad kommunen ska fokusera på, vilka mål verksamheterna ska bidra till att uppnå de närmaste åren och vilka resurser som finns för att bedriva det kommunala arbetet. I botten ligger Lunds kommuns vision ”Lund skapar framtiden- med kunskap, innovation och öppenhet” och fokusområdena ska ta kommunen närmare visionen.

Under nästa period kommer Lunds kommun ha kvar de tidigare beslutade fokusområden som ska genomsyra all verksamhet:

  • Smartare Lund
  • Höjd kvalitet och ett gott bemötande
  • Ett starkt samhällsengagemang
  • Ett grönt föredöme

Även de finansiella målen för kommunen är oförändrade för år 2020, dvs:

  • Årets resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning
  • Nettolåneskulden ska uppgå till högst 60 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning

Vad händer nu?

Nu när hela EVP:n är beslutad i KF är det dags för nämnderna att fram sin verksamhetsplan och internbudget för 2020. Det ska nämnderna göra för att skapa förutsättningar att bedriva sin verksamhet inom beslutade ramar. Det här arbetet ska vara klart och beslutat i respektive nämnd senast 31 december 2019.