Aktuella beslut i juni 2019

20 juni, 2019

Evenemangstrategi, utredning av Fritt sök och Fokus Södra Sandby. Det var en del av ärendena som kommunstyrelsen beslutade om i maj. Här kan du läsa ett urval av ärendena. Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun finns sedan den 1 februari 2019 tillgängliga på www.lund.se/handlingar

”Fritt sök” ska utredas

Vad innebär ”Fritt sök” för Lunds kommuns gymnasieelever? Och vad skulle konsekvenserna bli om kommunen lämnar samarbetsavtalet? Det ska kommunkontoret nu utreda, efter ett beslut i kommunstyrelsen.

Utredningen ska undersöka såväl positiva som negativa konsekvenser av det nuvarande systemet och vad det skulle innebära ekonomiskt och undervisningsmässigt med ett utträde ur systemet.

Utredningsdirektivet omfattar åtta olika uppdrag. Ett av dem innebär att genomföra en medborgardialog för att samla in erfarenheter och attityder som berörda lundaungdomar och dess vårdnadshavare, såväl de som står i begrepp att ansöka och de som nyss antagits, har till nuvarande system och eventuella förändringar.

500 000 kronor avsätts för utredningen. En delrapport ska redovisas för kommunstyrelsen i oktober 2019. 

Fokus Södra Sandby

Under ett par år har Lunds kommun drivit utvecklingsprojekten Fokus Dalby, Fokus Veberöd och Fokus Genarp. Nu är det dags för Fokus Södra Sandy! Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna den projektplan som tagits fram för Fokus Södra Sandby och projektet drar i gång i augusti 2019.

Syftet med Fokus Södra Sandy är att ta fram utvecklingsstrategier som bygger på vad de som bor och arbetar i Södra Sandby tycker är viktigt att utveckla, bevara eller förändra. Målet är att Södra Sandby ska vara en attraktiv boendeort som kan växa och som erbjuder mångsidig service, handel och ett varierat utbud av olika aktiviteter.

Målgrupperna för projektet är de boende och verksamma i Södra Sandby och inte minst de unga som bor där. Särskilt fokus ska ligga på att engagera unga. Projektet som ska styras av en styrgrupp ska ledas från kommunkontoret och ska pågå under två år. Kommunstyrelsen har avsatt 400 000 per år för arbetet

Evenemangsstrategi antagen, destinationsbolag ska utredas

Lund ska bli mer attraktivt att besöka bo och arbeta i. Det är bakgrunden till den evenemangstrategi som kommunstyrelsen nu har beslutat om. Kommunstyrelsen har också beslutat att utreda förutsättningarna för bildandet av ett nytt destinationsbolag.

Konkurrensen om att ta hem idrottstävlingar, kulturarrangemang, konferens eller kongressevenemang till den egna kommunen blir allt hårdare. Många kommuner ser över hur de kan arbeta mer tydligt och strategiskt med möten och evenemang. Med detta som bakgrund har Lunds kommun tagit fram en evenemangs- och mötesstrategi. Detta för att underlätta prioritering bland evenemang och möten som ska äga rum i kommunen, för att därigenom öka Lunds kommuns attraktionskraft. Syftet med strategin, som antogs av kommunstyrelsen idag, är helt enkelt att göra Lunds kommun mer attraktivt att besöka, bo och verka i.

Samtidigt som den nya evenemangs- och mötesstrategin antogs beslutade kommunstyrelsen också att ge kommunens tjänstemän i uppdrag att ta fram ett förslag på ny evenemangs- och mötesorganisation, med fokus på att bildandet av ett nytt destinationsbolag. Detta för att effektivisera och underlätta samordningsarbetet kring den nya strategin.

Utformning och gestaltning av Stadshallen

Stadshallen i Lund byggdes 1967 och börjar bli sliten, både vad gäller fasaden och de invända tekniska installationerna. Stadshallen, som ligger mitt i centrala Lund, har också ett strategisk bra läge och kommunfullmäktige har därför beslutat att Stadshallen ska renoveras.

Renoveringen ska ske utifrån målbilden att "Stadshallen ska vara del i en levande demokratisk mötesplats i en attraktiv stadskärna med kultur i fokus och vara värdeskapande i Lunds tillväxt".

För att utforma stadshallen har en arkitekttävling genomförts tillsammans med Sveriges Arkitekter. Juryn fastnade för White arkitekters bidrag och kommunstyrelsen har nu beslutat att det blir White arkitekter som får uppdraget att utforma framtidens Stadshall i Lund utifrån sitt vinnande tävlingsbidrag ”The stage is set”. Här kan du läsa mer om det. 

Kommunstyrelsen har också beslutat att kommunkontoret ska fortsätta förhandlingar med intressenter som kan fungera som operatör i Stadshallen. Kommunkontoret får också i uppdrag att säkerställa att utformningen och gestaltningen anpassas till investeringsbudgeten om 143 miljoner kronor.

Senast i september ska förslag på driftsform och slutlig bedömning av driftkostnaderna redovisas i kommunstyrelsen.

Rekommendationer till spårvägsprojektet

Ett komplicerat projekt med många störningar – men med genomarbetade avtal och endast tre månaders förseningar. Det konstaterar den utredning om avtalen i spårvägsprojektet som nu är gjord.

De avtal som Lunds kommun har gjort med Skanska, Region Skåne, Kraftringen och VA-syd i samband med spårvägsprojektet har granskats av en extern konsult. Det var efter att kommunstyrelsens arbetsutskott i början av mars i år fick ta del av en ny prognos som en så kallad ”second opinion” (granskande utredning) beställdes. Parallellt har ännu en ekonomisk prognos tagits fram, som även den visar att projektets kostnader ökar ytterligare.

I utredningen ges en rad rekommendationer som kommunstyrelsen nu beslutat att uppmana tekniska nämnden att beakta.

Inför projektets avslutande fas ges följande rekommendationer gällande tid och kostnad:

  • Avsluta kvarvarande arbeten så effektivt och fort som möjligt,
  • Begränsa tilläggsbeställningar till ett absolut minimum,
  • Genomför noggrann uppföljning av tid och kostnad,
  • Tydliggör rapportering kring tid och ekonomi,
  • Genomför noggrann kontroll av de kostnader som Skanska redovisar som verifierad självkostnad och genomför slutförhandling med entreprenadjuridiskt stöd,
  • Slutför förhandling med VA SYD, Region Skåne, mark- och exploateringskontoret och Skånetrafiken avseende kostnader som ska belasta dem,
  • Genomför en noggrann genomgång av Kraftringens kalkyler och havda kostnader samt dokumentera havda kostnader för tillägg och hinder/störning,
  • Genomför slutförhandling, eventuellt under ledning av oberoende resurs.

Kommunstyrelsen beslutade på mötet att uppmana tekniska nämnden att beakta rapportens rekommendationer och att ge kommunkontoret i uppdrag att i samverkan med tekniska förvaltningen genomföra slutförhandlingar med externa parte i enlighet med rapportens rekommendationer.

Utredningen kring Hedda Anderssongymnasiets lokalisering och finansiering ska fortsätta och fördjupas

Kommunstyrelsen har nu beslutat att fortsätta planeringen för en gymnasieskola på Svaneskolans tomt samtidigt som utredningen kring de alternativ som den nyligen avslutade utredningen presenterade ska fördjupas.

I maj beslutade de styrande partierna i Lunds kommun att ge kommunkontoret i uppdrag att skyndsamt undersöka alternativa lösningar och finansiering av Hedda Anderssongymnasiet lokaler. Bakgrunden till utredning var den försenade tidsplanen för byggandet av skolan på tomten där Svaneskolan ligger i dag, Lunds kommuns ekonomiska situation och osäkerheten kring samverkansavtalet med de närliggande kommunerna gällande gymnasieplatser.

Utredningen har analyserat fem alternativ för gymnasieskolan. Ett av alternativen är den nuvarande inriktningen på skolan, det vill säga byggandet av en helt ny gymnasieskola för 2200 elever på tomten där Svaneskolan har sina lokaler i dag.

De fyra andra alternativen handlar om att bygga skolan i mindre volym, sälja tomten till extern aktör som bygger skolan som Lunds kommun kan hyra, att Lunds kommun bygger skolan och säljer den till extern aktör med hyresavtal samt att undersöka hyresalternativ hos annan fastighetsägare på annan plats än Svaneskolans tomt. Av de hyresalternativ som kommit in är det en placering på Ideon som skulle kunna vara aktuell. Utredningen inkluderar förutom beskrivningen av de olika alternativen en ekonomisk kalkyl, riskbedömning och en analys av hur en placering av gymnasieskolan på Svaneskolans tomt respektive Ideon skulle påverka stadsutvecklingen.

På sammanträdet beslutade kommunstyrelsen att fortsätta planeringen för en gymnasieskola på pastor Svane 1 (tomten där Svaneskolan ligger idag)  i enlighet med nuvarande planering och att fördjupa kostnadsberäkningar för samtliga alternativ.

Lund ska uppmärksamma 100 år av kvinnlig rösträtt

2021 är det hundra år sedan kvinnor fick rösträtt i Sverige. Det ska vi fira! Kommunstyrelsen beslutade på mötet att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att under 2021 uppmärksamma 100 år av kvinnlig rösträtt.

Therese Fällman ny direktör för Renhållningsverket

Kommunstyrelsen har beslutat att utse Therese Fällman som ny direktör för renhållningsverket i Lund. Therese Fällman kommer närmast från Uppsala kommun där hon har arbetat i 20 år och haft en rad olika chefsbefattningar, nu senast som utvecklingschef på kommunledningskontoret. Therese Fällman tillträder sin tjänst 1 oktober.