Minskad kemikaliebelastning målet med ny plan

16 november, 2018

Lunds kommun har tagit fram en kemikalieplan för kommunens verksamheter. Planen, LundaKem, är tänkt att fungera som ett verktyg för minska Lundabornas exponering för kemikalier med fokus på barn och ungas hälsa och miljö.

Kemikalieplanen ska strukturera upp arbetet med att minska kemikaliebelastningen i kommunen. Planen är också ett stöd för att nå målen i kommunens program för ekologiskt hållbar utveckling 2014-2020, LundaEko II.

Fyra åtgärdsområden står i fokus

• Bygg, underhåll och anläggning

• Upphandling

• Förskola, skola och fritidsverksamhet

• Information

Planen antogs av kommunfullmäktige 27 september 2018.

Läs mer: LundaKem