Lund banar väg för en klimatsmart framtid genom fjärrvärme

27 juni, 2018

Sedan oktober 2017 har det EU-finansierade projektet COOL DH startats, vilket är ett samarbete mellan aktörer i Lunds kommun och i danska Høje-Taastrup kommun. Syftet är att hitta smarta och effektiva lösningar för fossilfri fjärrvärme med låg temperatur, vilket underlättar för att minska kommunernas utsläpp av växthusgaser.

I Lund fokuseras på expansion genom hållbarhet. Utsläppen av växthusgaser ska minska och vara nära noll 2050, vilket även innefattar Lundabornas och företagens utsläpp. Målet är högt vilket skapar en grogrund för utveckling av energisystem och förnybara källor. Detta EU-projekt sker i Brunnshög i Lund och i danska Høje-Taastrup. Från Lund deltar Lunds kommun, Kraftringen, Alfa Laval, LKF och Lunds universitet. Fjärrvärme med låg temperatur står i fokus.

– På Brunnshög blir det mycket spillvärme från MAX IV och så småningom från ESS, vilken vi kan tillvarata till fjärrvärmenätet. En utmaning med fjärrvärme som håller låg temperatur är att försäkra sig om att det inte blir någon tillväxt av legionellabakterier, något som också är en del av projektet, säger Göran Strandberg på Kraftringen, projektledare för den svenska delen i COOL DH.
Den lågtempererade fjärrvärmen kommer också att användas till markvärme i offentlig miljö, till exempel för att värma busskurer under vintern.

– Vi vill vara i framkant som kommun vad gäller energi- och klimatlösningar för att skapa en hållbar framtid för stadens invånare och de som vistas här. Samarbetet med näringsliv och universitet är avgörande för om vi ska lyckas, men Lundaborna har en lika avgörande roll. Förhoppningen med projekt som COOL DH är att invånarna ska kunna ta del av de satsningar som görs i kommunen och samtidigt inspireras till att minska sina egna utsläpp, säger Jon Andersson, chef på miljöstrategiska enheten i Lunds kommun.

Då COOL DH är ett EU-finansierat projekt byggt på samarbete, är Lunds kommuns roll att bland annat projektleda och informations sprida resultat om projektet till andra städer i Europa för att öka takten i omställningen till mer hållbara energisystem. Alfa Laval utvecklar fjärrvärmecentraler och värmeväxlare till fjärrvärmesystemet. Kraftringen ansvarar för fjärrvärmesystemet. Lunds universitet övervakar, utvärderar och sprider vetenskapliga resultat inom projektet.


För mer information
Jon Andersson, chef miljöstrategiska enheten
Tel: 046-359 58 40
E-post: jon.andersson@lund.se

Göran Strandberg, projektledare Kraftringen
Tel: 010-122 71 92
E-post: goran.strandberg@kraftringen.se