Besked om förskoleklass

20 mars, 2017

Under vecka 11 skickas placeringserbjudande ut för barn som ska börja förskoleklass till hösten. Under vintern har barn- och skolnämnderna fattat beslut om nya urvalsprinciper och tillämpningar av dessa. Nedan kan du läsa vanliga frågor och svar kring urvalsprinciperna.

Fråga: Varför har ni gjort om urvalsprinciperna?

Svar: De gamla urvalskriterierna har inte varit ändamålsenliga. De har inte varit tillräckligt tydliga och de har inte gett ett fullgott stöd för att göra rättsäkra bedömningar och beslut.

 

Fråga: Är en skola nära hemmet alltid den skola som ligger närmast oss?

Svar:  Nej, det behöver det inte vara. I de allra flesta fall så har du faktiskt flera skolor som kan anses vara en skola nära hemmet. En skola nära hemmet är en skola som du har max 2 km till. Vägen ska vara så kallad säker skolväg. Det vill säga skild från biltrafik och med så säkra överfarter som möjligt.

 

Fråga: Vad menas med att ett aktivt val prioriteras före ett icke-val? Och vad händer om vi inte gör något val?

Svar:  För att på ett rättvist sätt kunna tillämpa urvalskriterierna, måste du som vårdnadshavare lämna in ett önskemål.  Görs inte det så kommer vi att erbjuda en plats på en skola nära hemmet, som har plats och kan ta emot eleven. Inga urvalskriterier eller andra skäl kommer då att viktas i beslutet.

 

Fråga: Hur kommer syskonförturen att fungera? Måste det vara biologiska syskon?

Svar:  Syskonförturen kommer endast att tillämpas i de fall då en skola har fler sökande elever än tillgängliga platser. Förturen kommer att gälla barn som har syskon i år F-3 på den önskade skolan, när höstterminen startar. Syskonförturen kommer dock inte att gå före rätten till en skola nära hemmet, i de fall då det inte finns mer än en skola som kan anses vara en skola nära hemmet. Detta gäller oavsett om andra har gjort ett aktivt val eller inte. 

 

Fråga: Vad är relativ närhet?

Svar: Relativ närhet är det sista kriteriet vi använder oss utav när en skola ha fler sökande än platser. Tillämpningen är först och främst till för att säkerställa att alla får en skolplacering vid en skola nära hemmet. Den elev som har längst (dvs inte en skola nära hemmet) till en alternativ skola erbjuds platsen för den elev som har kortare väg till alternativ skola.

Relativ närhet kan också tillämpas då en skola har fler sökande än tillgängliga platser och flera elever har mer än en skola som kan anses vara en skola nära hemmet. Då används den relativa närheten för att alla elever får en så rimlig lång skolväg som möjligt. Det innebär att vi eftersträvar en så kort total skolväg för samtliga elever, vilket kommer att innebära att några kan få en längre skolväg och några en kortare.

 

Fråga: Hur ofta förekommer det att vårdnadshavarnas önskemål inte kan tillgodoses?

Svar:  Statistik från de senaste åren visar att drygt 90 procent av de som lämnar in önskemål också får den skola de önskat i första hand.