Nationella minoritetsspråk

I Sverige har vi fem nationella minoritetsspråk: finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch. Förskola och skola har i uppgift att stödja barnens språkutveckling och även utvecklingen av barnens kulturella identitet.

I förskolan behöver barn som tillhör de nationella minoriteterna få stöd i att utveckla svenska, sitt modersmål och en flerkulturell tillhörighet.

I grundskolan ska elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna erbjudas modersmålsundervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven behöver inte heller ha grundläggande kunskaper i språket för att vara berättigad till undervisning i ämnet modersmål. Huvudmannen är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett minoritetsspråk om det finns en lämplig lärare, även om det inte finns fem elever i kommunen.

Från den 1 juli 2015 har elever som hör till de nationella minoriteterna utökad rätt till modersmålsundervisning. Det betyder bland annat att ett nationellt minoritetsspråk även ska kunna läsas som ett nybörjarspråk i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.

I gymnasieskolan krävs dock förkunskaper för elever som vill läsa nationella minoritetsspråk.

Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev. När det gäller romska elever som kommer från utlandet kan undantag göras i de fall då det finns särskilda skäl.

Du kan läsa mer om de nationella minoritetsspråken i Skolverkets broschyr Nationella minoriteter i förskola och skola, på websidan för nationella minoriteterna samt Institutet för språk och folkminnen. Se nedanstående länkar.

Kontakt

Modersmålscentrum

Besöksadress: Stora Södergatan 49, 222 23 Lund
Telefon: 046-359 70 24
E-post: modersmal@lund.se