Modersmål i Lund

Modersmålscentrum erbjuder modersmålsundervisning och modersmålsstöd till barn och ungdomar från familjer där minst en av vårdnadshavarna har ett annat modersmål än svenska, detta språk används i hemmet och eleven har grundläggande kunskaper i språket. Elever som vill läsa något av de nationella minoritetsspråken (finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska) är undantagna dessa krav.

Idag är närmare en femtedel av Sveriges elever i grund- och gymnasieskolan födda utomlands, eller i Sverige av föräldrar med annat ursprung. De flesta av dem har därför ett annat modersmål än svenska.

För dessa elever utgör modersmålet en grund för lärande och är en viktig länk mellan deras liv och skolan. Dessutom är det ett verktyg som kan användas i kunskapsinhämtningen. Forskning visar att kompletterande undervisning i modersmålet underlättar lärandet i både svenska och andra ämnen. Modersmålet har även stor betydelse för dessa elevers identitet och självkänsla.

Förskola och förskoleklass

Enligt läroplanen för förskolan och förskoleklass ska barn med annat modersmål än svenska få möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, och få stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet. Detta sker generellt inom förskolans och förskoleklassens egen verksamhet och inte via Modersmålscentrum. Kontakta respektive skola för mer information. 

Forskning visar att barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och flerspråkighet stödjer även övrig kunskapsutveckling. Barn som har ett annat modersmål än svenska ska utveckla sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

Grundskola årskurs 1-9

Modersmål är ett eget ämne i grundskolan och det har en egen kursplan. Målet är att elever ska utveckla sitt modersmål. Dessutom ska de stärka sin flerspråkiga identitet och sin kulturella kompetens.

För att få delta i modersmålsundervisning behöver eleven tala språket i hemmet med en eller båda vårdnadshavarna. Eleven behöver också ha grundläggande kunskaper i språket eftersom det inte är nybörjarundervisning.

Enligt skollagen har barn med ett minoritetsspråk rätt att få undervisning i modersmål även om språket inte talas i hemmet varje dag och eleven inte har grundläggande kunskaper. Adoptivbarn som har ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning även om språket inte talas i hemmet varje dag men måste ha grundläggande kunskaper i modersmålet.

Anmälan till modersmålsundervisning

Gymnasieskola

Modersmålsundervisning är precis som i grundskolan ett eget ämne på gymnasiet. Undervisningen i modersmål syftar till att utveckla färdigheter och kunskaper om modersmålet och elevens kunskaper om litteratur påmodersmålet. Eleven behöver ansöka om att få delta i modersmålsundervisning. För att få delta i modersmålsundervisning behöver eleven tala språket i hemmet med en eller båda vårdnadshavarna. Eleven behöver också ha goda kunskaper i språket.

Enligt skollagen har barn med ett minoritetsspråk rätt att få undervisning i modersmål även om språket inte talas i hemmet varje dag och eleven inte har grundläggande kunskaper. Adoptivbarn som har ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning även om språket inte talas i hemmet varje dag men måste ha goda kunskaper i modersmålet.

I gymnasieskolan finns tre kurser i ämnet modersmål:

  • Modersmål 1, 100 poäng
  • Modersmål 2, 100 poäng
  • Modersmål – aktiv tvåspråkighet, 100 poäng

Anmälan till modersmålsundervisning

48 olika språk

Modersmålscentrum erbjuder undervisning i 48 språk till ca 4000 elever.