Länk till startsidan

Åtgärdspaket med anledning av corona

För att hantera effekterna av covid-19 har Lunds kommun presenterat sammanlagt sex åtgärdspaket sedan mars 2020. Det har bland annat handlat om stöd till det lokala näringslivet och föreningslivet genom olika former av stöd och lättnader i avgifter samt paket för att stärka sammanhållningen i samhället.

Åtgärdspaket 6 (februari 2022)

Det sjätte stödpaketet är riktat till handel och besöksnäring. Den ökade smittspridningen under vintern har ställt krav på snabba åtgärder som i någon mån ska kunna kompensera för det bortfall och de utmaningar handel och besöksnäring fortsatt står inför.

Åtgärder som kommunfullmäktige beslutat om är att:

 • Tillsynsavgifterna för stadigvarande serveringstillstånd sätts till 0 kronor under 2022.
 • Avgifterna för uteserveringar, torghandel samt varuexponering sätts till 0 kronor under 2022.
 • Korttidsparkeringar (30 min) i gaturummet i stadskärnan ska vara avgiftsfria under resterande del av året.

Andra åtgärder som kommunstyrelsen fattat beslut om är att:

 • Kommunens verksamheter förlänger betalningstiden på fakturor och avgifter till 90 dagar under 2022,
 • Betaltiden minskas till kommunens leverantörer i den mån det är möjligt under 2022,
 • Socialnämnden beviljas tilläggsanslag om 1 780 000 kronor för 2022,
 • Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag om 2 630 000 kronor för 2022.

Åtgärdspaket 5 (juni 2021)

Det femte åtgärdspaketet har fokus på besöksnäringen som drabbats hårt av restriktioner för att hindra smittspridningen.

 • Avgiftsfri torghandel, uppställningsplats för food trucks 2021.
 • Lättnader i kommunala avgifter för 2021, gällande serveringstillstånd och uteserveringar.

Tidigare åtgärdspaket

Åtgärdspaket 1 och 2 innehöll till stor del åtgärder för att lindra konsekvenserna för näringslivet samt åtgärder för att öka tillgängligheten till framförallt stadskärnan. Åtgärdspaket 3 riktades i stor utsträckning till att förstärka stadskärnan och naturområden för att möta att fler Lundabor valt att mötas utomhus. Åtgärdspaket 4 innehöll satsningar för att stärka sammanhållningen i samhället.

Åtgärdspaket 4 (mars 2021)

Förstärkt stöd för ungdomar under sommaren

 • Kostnadsfria lovaktiviteter riktade till barn och unga under sommaren.
 • Förstärkning av fältgruppen.
 • Förlängd öppettid på friluftsbaden om vädret tillåter.
 • Förstärkning av feriepraktik för ungdomar för att skapa fler platser i kommunen, näringslivet och föreningar.

Förstärkt stöd till föreningar och fritidsverksamhet

 • Föreningsstöd till föreningslivet med anledning av minskade intäkter från inställda evenemang, arrangemang och minskat medlemsantal.

Ett tätortslyft i Dalby, Genarp, Södra Sandby, Stångby och Veberöd

Målet är att att förstärka attraktiviteten, på samma sätt som gjorts i stadskärnan i Lund.

Samtliga tätorter

 • Utökning av blomsterprogram, möblering i parker och grönområden samt satsning på förstärkt julbelysning

Särskilda satsningar i tätorterna

I nuläget har ett antal projekt identifierats i samtal med boende och föreningar, fler satsningar blir aktuella.

 • Genarp: utökad allmänbelysning i Centrumparken och spotlights riktade upp mot de större träden för att komplettera den punktbelysningar som kom upp i fjol.
 • Genarp: en toalettvagn vid parkeringen på Ekevallen tills ny är på plats, planeras bli klar hösten/vintern 2021.
 • Stångby: toalett, förråd och omklädningsrum vid idrottsplanen.
 • Södra Sandby: medverka för att ett kulturhus/samlingslokal etableras.
 • Veberöd: arbeta för en etablering av en scen på Försköningen i samarbete med kyrkan.

Åtgärdspaket 3 (december 2020)

Tryggt, säkert och attraktivt för ökad tillgänglighet till centrumkärnan och naturområden

Veckokort för parkering med tillgång till flera parkeringshus i centrum

 • Utökat vinterprogram med utsmyckning och belysning.
 • Cityvärdar/centrumvärdar införs i stadskärnan och i tätorter vid behov.
 • Förstärkning av kvaliteter i parker och på torg under vår och sommar.
 • Stora satsningar i naturområden och friluftsområden i anknytning till östra tätorter.

Stöd till verksamheter som starkt begränsas på grund av effekterna av pandemin

 • Lättnader i kommunala avgifter för 2020 och 2021, gällande markupplåtelse och serveringstillstånd.
 • Möjliggöra för markupplåtelser under vintertid.
 • Tillgång till kommunens kulturella infrastruktur och tekniska utrustning.
 • Lund Hotel Tour – Konsertsatsning med hotellens scener används.
 • Förstärkt LOK-stöd till samtliga föreningar.
 • Förstärkt stöd för föreningar som tappat stora intäkter på inställda event.

Utvecklingsinsatser som stärker branschen vid en återgång till normalläge

Konstnärsstipendier med inriktning på de kulturella och kreativa näringarna

Lund Tourism Accelerator startar med koppling till Lundasupport, som förlängs

AiR/Open Call inom #KulturströmLund införs i syfte att skapa upplevelser och gestaltning i det offentliga rummet

 • Satsning på sommarlovsentreprenörer i samarbete med kulturnäringen.
 • Förstärkt verksamhetsbidrag till Citysamverkan i syfte att skapa ytterligare utvecklingskraft i stadskärnan.
 • Framtidens eventstad – ett affärsutvecklingsprojekt med eventnäringen.
 • Innovationsstöd är ett sökbar ekonomiskt stöd för att stimulera utveckling i kulturnäringen.

Som en del av åtgärdspaket nummer 3 fick alla medarbetare dessutom en personalbonus i form av ett digitalt presentkort på 1000 kronor för användning i det lokala näringslivet i Lund.

Åtgärdspaket 2 (april 2020)

 • Avgiftsfri torghandel och uppställningsplats för food trucks.
 • Sänkt avgift för gatuparkering inom sjukhusområdet till och med den 30 juni 2020.
 • Hyresnedsättning med 50 procent för näringsidkare inom krisdrabbade branscher som hyr lokaler av kommunen under perioden 1 april-30 juni 2020 efter individuell prövning.
 • Hyressänkning för ideella föreningar med 50 procent under tre månader efter en individuell prövning.

Åtgärdspaket 1 (mars 2020)

 • Förlängd betaltid på fakturor, avgifter och hyror från Lunds kommun. Lunds kommun har förlängt betalningstiden på fakturor och avgifter till 90 dagar för företag när det gäller sophantering, samt inom tillstånd och tillsyn. Den förlängda betaltiden gäller också organisationer och företag (juridiska personer) som hyr lokaler (ej bostäder) av kommunen, direkt eller genom något bolag i koncernen. Du som hyr lokal genom Lundafastigheter får automatiskt förlängd betaltid till 90 dagar. Du som hyr lokal genom LKF kontaktar dem för att be om förlängd betaltid. Möjligheten till förkortad och förlängd betaltid gäller inte utländska bolag, staten och statliga myndigheter, regioner och andra kommuner samt hel- och delägda kommunala bolag.
 • Tillsynsavgifter krävdes inte in till betalning förrän efter sommaren, ej akuta tillsynsbesök senareläggs.
 • Förkortad betaltid på fakturor till Lunds kommun. Lunds kommun kortar betaltiden till sina leverantörer så långt det är möjligt, för att ytterligare bidra till att stärka företagens likviditet. Om du som företagare och leverantör önskar en betalning snabbare än 30 dagar.
  E-post: foretagslots@lund.se.
 • Avgiftsfria uteserveringar och utökad möjlighet att använda gaturummet.
 • Avgiftsfri parkering i två timmar på allmänna gator samt korttidsparkeringar i stadskärnan.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?