Länk till startsidan

Strategi mot våld i nära relation 2017–2022

Lund ska vara en kommun där människor känner trygghet, där mänskliga rättigheter gäller för alla oavsett kön, ålder, funktionsförmåga, sexuell läggning och etnisk eller religiös tillhörighet. Vi ska verka för ett samhälle utan våld
och förtryck.

Om att motverka våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck

Våld i nära relation innefattar allt våld mot närstående, såväl vuxna som barn, även barn som bevittnar
våld samt hedersrelaterat våld och förtryck. Våld i nära relation domineras av mäns våld mot kvinnor
och är ett hinder för jämställdhet mellan män och kvinnor. Hot, våld, kränkningar och förtryck förekommer i alla samhällsklasser och åldersgrupper. Våldet påverkar individens hela livssituation och nätverk både akut och på lång sikt. Våld i nära relation är ett folkhälsoproblem och ett samhällsproblem som kräver samverkan mellan olika myndigheter. Det kräver också samarbete och insatser från flera olika kommunala förvaltningar och verksamheter.

Definition våld mot kvinnor( FN :s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor 1993)

Varje könsrelaterad handling som resulterar i, eller sannolikt kommer att resultera i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller sådant lidande för kvinnan, innefattande hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet.

Definition av våld (ATV Per Isdal 2001)

Våld är varje handling mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill.

Definition av hedersrelaterat våld och förtryck (regeringens skrivelse 2007/08:39)

Hedersrelaterat våld och förtryck har sin grund i kön, makt, sexualitet och kulturella föreställningar om dessa. Synen på kyskhet och oskuld står i fokus och familjens rykte och anseende är centralt. Både flickor och pojkar, kvinnor och män påverkas, men kontrollen och förtrycket riktas främst mot flickor och kvinnor. HBTQ – personer och personer med funktionsnedsättning är särskilt utsatta. Hedersförtryck förekommer inom många kulturer och religioner.

Definition sårbara grupper

Med sårbara grupper menar vi personer med funktionsnedsättning, personer med missbruksproblematik, äldre personer, HBTQ personer och personer med bristande kunskap i svenska språket och om det svenska samhället.

Om strategin

Strategin är kommunövergripande och ersätter Handlingsplan för att motverka våld mot kvinnor 2011-
2016. Våld i nära relationer är en angelägenhet för alla nämnder. En referensgrupp med representation
från olika förvaltningar har kartlagt behovet av fortsatt utveckling inom området våld i nära relationer
och hedersrelaterat våld. I samverkan mellan nämnderna har den nya strategin tagits fram. För ett
framgångsrikt arbete på operativ nivå krävs interna handlingsplaner med riktlinjer/rutiner för de olika
förvaltningarnas verksamheter.

Utvecklingsmål

 • Utveckla det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.
 • Utveckla skydd och stöd till våldsutsatta personer.
 • Utveckla insatser riktat till våldsutövare.
 • Utveckla kunskapen om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.
 • Utveckla samverkan med andra myndigheter och civilsamhället.

Strategins fem insatsområden

Strategi mot våld i nära relationer 2017-2022 fokuserar på fem insatsområden. Med varje insatsområde
följer ett antal åtgärdsförslag. Prioriterade insatsområden är valda utifrån nationella riktlinjer men även
utifrån förvaltningarnas uppföljning av den nuvarande handlingsplanen, behov i egna verksamheter och
resultaten från kartläggningen Våld i nära relationer i Lund 2013-2014.

1. Våldsprevention – förebyggande arbete

Lunds kommun ska utveckla arbetet med våldsprevention. Ett våldsförebyggande arbete innebär
även ett aktivt arbete för jämställdhet. Grunden är allas lika värde i enlighet med konventionen om
mänskliga rättigheter och barnkonventionen samt det jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld
mot kvinnor ska upphöra.

Exempelvis genom att:

 • Kontinuerligt arbeta med normer och värderingar runt makt och våld kopplat till maskulinitet och
  övriga maktstrukturer och ur ett intersektionellt perspektiv.
 • Uppmärksamma och synliggöra våld i nära relationer så tidigt som möjligt. I synnerhet ska särskilt
  sårbara grupper uppmärksammas. (Se definitioner högre upp på sidan).
 • Utveckla det förebyggande arbetet för att uppmärksamma våld och förtryck inom förskola/skola
  och kommunens öppna ungdomsverksamheter.
 • Utveckla metoder för att upptäcka och hjälpa personer som lever med begränsat livsutrymme i en
  hedersrelaterad kontext. Kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck ska prioriteras i verksamheter som möter barn och ungdomar.
 • Utveckla motivationsarbetet och erbjuda behandling till våldsutövare för att förhindra att våld upprepas.
 • Arbeta för att den fysiska miljön i det offentliga rummet blir trygg för alla och kontinuerligt genomföra trygghetsmätningar.

2. Skydd och stöd

Lunds kommun ska erbjuda skydd och stöd till våldsutsatta personer och barn som upplever våld.
Stödet ska utgå från den enskilda individens behov och barnets bästa.

Exempelvis genom att:

 • Varje våldsutsatt vuxen eller barn erbjuds både akuta krissamtal och långsiktigt samtalsstöd.
 • Förbättra skydd och stöd till särskilt sårbara grupper. (Se definitioner högre upp på sidan)
 • Förbättra skydd och stöd till personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Särskilt
  uppmärksamma personer som riskerar barn- och tvångsäktenskap eller könsstympning.
 • Efter omedelbar skyddsbedömning erbjuda skyddat boende anpassat efter individens behov.
  Kommunen ska underlätta för en våldsutsatt person att ta emot erbjudandet om skydd, exempelvis genom att medverka till att husdjur som riskerar att utsättas för våld kommer i säkerhet.
 • Tillgodose barns och ungas rätt till skolundervisning vid längre vistelse i skyddat boende.
 • Kommunens förvaltningar och bolag samverkar och underlättar för våldsutsatta att få permanenta boendelösningar.

3. Insatser riktade till våldsutövare

Lunds kommun ska bedriva ett offensivt arbete genom att rikta fokus mot den som utövar våld.
Förebyggande insatser som syftar till att stoppa våldet eller förhindra upprepat våld ska prioriteras.
Exempelvis genom att:

 • Uppmärksamma personer i kris eller konfliktfyllda relationer som har eller riskerar att utveckla ett
  våldsamt beteende.
 • Informera om och motivera till kontakt med samtalsmottagningen Kriscentrum i mellersta Skåne.
 • I samverkan med polis och övriga rättsväsendet utveckla motivationsarbetet med dömda eller
  misstänkta våldsutövare så att fler väljer behandling mot våldsamt beteende.
 • Utveckla behandlingsmetoderna genom interna uppföljningar och utvärderingar och i samverkan
  med universitet/högskola.

4. Kunskap och kompetens

Alla medarbetare i Lunds kommun ska ha en grundläggande kännedom om våld i nära relationer och
hedersrelaterat våld. Information om kommunens ansvar och insatser inom området ska finnas på hemsidan, i sociala media och som trycksak. Informationen ska finnas lättillgänglig, på flera språk, lättläst, med talsyntes och bildstöd.

Exempelvis genom att:

 • Alla medarbetare har kännedom om Strategin mot våld i nära relationer samt den egna förvaltningens interna handlingsplaner/riktlinjer inom området.
 • Lunds kommun har avtal med det regionala Kompetenscentrum mot våld i nära relationer.
  De erbjuder basutbildningar och fortbildningar till medarbetare i Lunds kommun. Samordnaren
  mot våld i nära relationer och samordnaren mot hedersrelaterat våld bistår med interna
  utbildningsinsatser samt konsultation vid utformandet av förvaltningsspecifika handlingsplaner.
 • Chefer i kommunen ska som arbetsgivare ha kunskap om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Det ska finnas riktlinjer och möjlighet att hänvisa till hjälpinsatser när någon medarbetare är utsatt för våld eller använder våld mot närstående.

5. Samverkan

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld är ett mångfacetterat problem som berör många olika
myndigheter och verksamheter. Lunds kommun ska ha en fungerande intern och extern samverkan.
Exempelvis genom att:

 • Utgå från den enskilda individens behov och samarbeta när flera aktörer är inblandade.
 • Utveckla forum, kontaktvägar och rutiner för kommunens samverkan med berörda myndigheter
  och civilsamhället.
 • Samtliga förvaltningar ansvarar för att Strategin mot våld i nära relationer 2017-2022 hålls levande och blir ett stöd för att kunna prioritera frågan.
 • Det finns interna handlingsplaner/riktlinjer angående våld i nära relationer och hedersrelaterat våld inom varje förvaltning.

Uppföljning av strategin

Genom att:

 • Årligen uppdatera statistikuppgifter i kartläggningen Våld i nära relationer i Lunds kommun,
  i syfte att möta omfattningen av problemet med rätt resurser.
 • Kontinuerligt utvärdera de verksamheter som arbetar med skydd och stöd till våldsutsatta personer.och behandling av våldsutövare.
 • Referensgruppen träffas fyra gånger per år. Referensgruppen följer upp strategin och redovisar
  årligen till arbetsmarknads- och socialnämnden.

Strategin i ett större sammanhang

Denna strategi tar sin utgångspunkt i både internationella, nationella och regionala styrdokument.

Internationella grunddokument

 • FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, Kvinnokonventionen, Barnkonventionen samt
  Torontodeklarationen om våld mot äldre.
 • Agenda 2030 för hållbar utveckling. Kapitel 5 om jämställdhet. (FN 2015).
 • Europarådets konvention om att förebygga våld mot kvinnor och våld i hemmet.(Istanbulkonventionen).
 • CEMR Europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och.regional nivå.

Nationella och regionala dokument

 • Regeringens fjärde jämställdhetsmål är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och
  män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.
 • Regeringens skrivelse Skr 2016/17:10 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en
  jämställd framtid. Särskilt Kap 5, En nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns
  våld mot kvinnor.
 • SOU 2014:49 Våld i nära relationer – en folkhälsofråga.
 • SKL:s positionspapper För kvinnofrid mot våld i nära relation, 2013.
 • Våld i nära relation en regional överenskommelse om samverkan. Länsstyrelsen i Skåne län i
  samverkan med berörda myndigheter, 2015.
 • Region Skånes handlingsplan Barn som far illa.
 • Jämställdhetsstrategi för Skåne 2014-2016 (med sikte på 2020). Länsstyrelsen i Skåne län.

Referensgruppens sammansättning

Kommunens folkhälsostrateger, representanter från barn- och skolförvaltningen, utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och representanter från vård- och omsorgsförvaltningen både område äldre personer och område personer med funktionsnedsättning, representation från personaladministration HR, kommunens samordnare mot ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak), våld i nära relationer och hedersrelaterat våld samt politisk representation från arbetsmarknads- och socialnämnden.

Mer om våld i nära relationer

Kriscentrum Mellersta Skåne

Hot och våld i nära relationer

Hedersrelaterad problematik

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?