Länk till startsidan

Föreningsbidrag inom vård- och omsorgsnämndens område

Vård- och omsorgsnämnden svarar för föreningsbidrag till funktionshinder- och andra ideella organisationer inom vård- och omsorgsnämndens område. Ansökan om föreningsbidrag för år 2024 ska lämnas in senast den 30 november 2023.

En av förutsättningarna för att en förening ska kunna beviljas bidrag är att föreningens verksamhet vänder sig till personer med funktionsnedsättning. Syftet är att hjälpa dessa till ett mer självständigt och aktivt liv.

Riktlinjerna fastställdes av vård- och omsorgsnämnden den 21 oktober 2015, § 113.

Huvudförutsättningen för att en förening ska kunna beviljas bidrag är att föreningens verksamhet är ett komplement till vård- och omsorgsnämndens verksamhet i Lunds kommun. Verksamheten ska vända sig till äldre eller personer med funktionsnedsättning, med syfte att hjälpa dessa till ett mer självständigt och aktivt liv.


En regional förening kan endast undantagsvis beviljas bidrag och då endast i relation till hur många av organisationens medlemmar som är bosatta i Lund. Föreningar som huvudsakligen verkar nationellt eller internationellt är inte bidragsberättigade.

Bidragsformer

Bidrag ges i form av verksamhetsbidrag och/eller bidrag till lokalhyra.

Förutsättningar för att kunna beviljas bidrag

 • Föreningen ska bedriva en värdefull ideell verksamhet, som kan sägas utgöra ett komplement till insatser som utförs av vård- och omsorgsnämndens verksamhet. Verksamheten ska därför vända sig till äldre, till personer med funktionsnedsättning eller anhöriga.
 • Föreningen ska ha sitt säte i Lunds kommun.
 • Verksamheten ska bedrivas för boende i Lunds kommun.
 • Föreningen ska vara öppen på lika villkor för de kommuninvånare föreningen vänder sig till.
 • Föreningen ska ha antagna stadgar, vald styrelse och utsedd revisor.
 • Föreningen ska ha minst 20 medlemmar varav 10 i Lunds kommun och ha kontinuerlig verksamhet.
 • Föreningen ska ha behov av ekonomiskt bidrag. Egna tillgångar ska i första hand användas.
 • Bidragsansökan ska ha inkommit inom angiven tid. Bidragsansökningar som inkommer efter ansökningstidens utgång tas inte upp till behandling.

Ansökan

Annonsering om föreningars möjlighet att söka bidrag sker via Lunds kommuns hemsida. Ansökan ska göras skriftligen och ansökningsblankett som finns på hemsidan ska användas.
Kompletterande uppgifter, när förvaltningen har begärt in sådana, ska inkomma inom angiven tid för att ansökan ska handläggas vidare.

Till ansökan ska följande bifogas:

 • Föreningens stadgar och årsmötesprotokoll
 • Verksamhets- och ekonomisk berättelse
 • Resultat- och balansräkning (med specifikationer/ noter)
 • Revisionsberättelse
 • Redovisning av eventuellt samarbete med vård- och omsorgsnämndens verksamheter
 • Redogörelse för eventuellt innehav av fonder tillsammans med information om hur dessa är styrda och förvaltas samt möjlighet att använda avkastning
 • Budget för innevarande och nästkommande år samt redogörelse för hur eventuellt beviljat verksamhetsbidrag för innevarande år ska användas

Redovisningsskyldighet

Vid förfrågan är föreningen skyldig att låta vård- och omsorgsnämnden ta del av föreningens räkenskaper, protokoll och övriga handlingar, som kan anses nödvändiga för att få en uppfattning om föreningens verksamhet, ekonomi och förvaltning. Föreningen är också skyldig att vid förfrågan lämna in revisorsintyg om att antalet medlemmar är korrekt.

Nystartad förening

En nystartad förening kan ansöka om bidrag under förutsättning att det till ansökan bifogas ett protokoll från en konstituerande stämma där det framgår att föreningen har stadgar, vald styrelse och utsedd revisor. Den nystartade föreningen ska även bifoga verksamhetsplan till ansökan.

Fordringar

Om Lunds kommun har någon fordran på den bidragssökande föreningen har man inte rätt till föreningsbidrag.

Tillgänglighet

Föreningar som får bidrag från Lunds kommun ska vid arrangemang eller utlåning av lokaler beakta tillgängligheten i och till sin verksamhet och sina lokaler. Detta enligt kommunens plan för delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning, handlingsplan 2014-2016 som är beslutad av kommunstyrelsen.

Värdegrund

Verksamheter som får stöd av Lunds kommun ska vila på en demokratisk grund, bedrivas i enlighet med FN:s konventioner om mänskliga rättigheter och utifrån ekologisk hållbarhet och ett drogförebyggande förhållningssätt.

Fördelning av bidrag

Vård- och omsorgsnämnden avsätter årligen i sin budget en summa att fördela till funktionshinder- och andra ideella organisationer. En avvägning av vilka föreningar som bedöms vara mest prioriterade måste göras varje år. Vid handläggning av föreningsbidrag kontrolleras i första hand om ansökan är komplett och om föreningen uppfyller de formella kraven på att kunna beviljas bidrag. I andra hand görs en bedömning av om organisationen kompletterar de insatser som utförs av nämndens egna verksamheter.
Därefter görs en bedömning av organisationernas ekonomiska status genom att granska långsiktig betalningsförmåga (soliditet), resultat samt eget kapital.

Föreningsbidrag från andra nämnder

Även arbetsmarknads- och socialnämnden samt kultur- och fritidsnämnden fördelar föreningsbidrag. Vissa ideella organisationer arbetar inom områden som ger dem möjlighet att söka bidrag hos mer än en nämnd. För att undvika att nämnder beslutar om föreningsbidrag till samma organisation och till samma insatser ska samverkan ske mellan förvaltningarna innan beslut om fördelning av bidrag tas i nämnd.

Återbetalningsskyldighet

Oriktiga uppgifter i bidragsansökan eller felaktig användning av beviljat bidrag innebär återbetalningsskyldighet för föreningen. Det kan även komma att påverka föreningens möjlighet till bidrag följande år.

Kontakt

E-post: vardochomsorg@lund.se
Telefon medborgarcenter: 046-359 50 00

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?