Länk till startsidan

Årsredovisning för Lunds
kommun och bolag

2020 är ett år som präglats av pandemin. Alla kommunens verksamheter har påverkats och utmanas alltjämt. Medborgare, näringsliv, barn, elever, brukare,
medarbetare och verksamheter har alla påverkats i olika omfattning. I kölvattnet av pandemin har också förutsättningarna för kommunens verksamheter förändrats.

Året som gått

Kommunens insatser kopplade till att hantera coronapandemin har fortgått med stora omställningar för
verksamheterna. Kommunens verksamheter har fått lägga stora resurser på att vidta åtgärder för att minska smittspridning, aktiviteter har inte kunnat genomföras som planerat, istället har verksamheter fått ställa om och hitta nya sätt att arbeta. De ekonomiska förutsättningarna för kommunen såg inledningsvis besvärliga ut men visade sig i slutändan bli betydligt bättre till följd av de statsbidrag som tillkom för att mildra konsekvenserna av pandemin.

Ekonomi

Lunds kommun redovisade under året ett resultat på 423 miljoner kronor, vilket var 294 miljoner kronor högre än det budgeterade resultatet på 129 miljoner kronor. Hela kommunkoncernen, det vill säga kommunen samt hel- och delägda bolag, redovisade ett resultat på 640 miljoner kronor (294 miljoner kronor 2019).

Årets resultat med avdrag för årets jämförelsestörande poster var 384 kronor, vilket innebar en positiv avvikelse på 265 miljoner kronor jämfört med motsvarande budget.

Soliditeten exklusive lån för annans räkning (främst Lunds kommuns Fastighets AB och VA SYD) uppgick till 43,5 procent vilket är en ökning jämfört med 2019. Ökningen beror främst på ett högre eget kapital på grund av det positiva resultatet under 2020. Soliditeten anger hur stor del av de totala tillgångarna som kommunen har finansierat själv med framför allt skatteintäkter.

Investeringar

Kommunens samlade investeringsvolym (brutto) uppgick till 889 miljoner kronor under 2020. Detta var en minskning med 53 miljoner kronor jämfört med 2019. I jämförelse med föregående år minskade investeringarna. Det beror främst på att flera större projekt, bland annat spårvägen, var inne i ett intensivt skede föregående år och bidrog till högre nettoinvesteringar under 2019.

Kommunens överskott på 423 miljoner kronor innebär att årets investeringar i stort sett har kunnat finansieras med egna medel, vilket gör att låneskulden inte har ökat som budgeterat.

Invånare och bostäder

Vid årsskiftet var befolkningen i Lunds kommun 125 941 personer, vilket är en ökning med 941 invånare under året. 2020 föddes det 1 135 barn, vilket är 35 färre födda jämfört med 2019. Födelseöverskottet uppvisar en svagt nedåtgående trend de senaste tio åren och uppgick under 2020 till 321 personer.

Bostadsbyggandet i Lunds kommun 2020 var det lägsta sedan 2009. Det skiljer sig markant åt jämfört med 2019 då bostadsbyggandet var rekordstort. Preliminärt byggdes det 378 bostäder 2020 jämfört med 1 631 bostäder 2019. Sedan 2000 har ungefär drygt 13 000 lägenheter färdigställts i Lund. Under 2020 påbörjades det preliminärt 987 bostäder i Lunds kommun, vilket var 306 färre än 2019.

Mer data finns under fakta om Lund

Näringsliv och arbetsmarknad

I Svenskt Näringslivs kommunrankning ”Lokalt företagsklimat” kommer Lunds kommun på plats 124 i kommunrankningen, det vill säga på samma plats som förra året.

Under coronapandemin har kommunen vidtagit en rad krisåtgärder för att rädda arbetstillfällen och stötta kommunens näringsidkare. Bland annat har olika åtgärdspaket tagits fram. Det har bland annat handlat om stöd till det lokala näringslivet och föreningslivet, genom olika former av stöd och lättnader i avgifter.

Arbetslösheten ökade något i Lund 2020. Antalet öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd uppgick i mars 2020 till 3 796 personer, vilket var 384 personer fler än vid motsvarande tidpunkt ett år tidigare.

Så används dina skattepengar

Skatten i Lund

Verksamhet

Fördelning av utgifter till verksamheter

Verksamhet

mnkr

%

Politisk verksamhet

68

1 %

Infrastruktur, skydd m.m.

380

6 %

Kultur och fritid

349

5 %

Pedagogisk verksamhet

3 173

48 %

Vård och omsorg samt särskilt riktade insatser

2 680

40 %

Summa verksamhet

6 650

100%


Kostnader

Fördelningen av kostnader i Lunds kommun 2020.

Kostnader Lunds kommun 2020.

Kostnadsfördelning året som gått.

Verksamhet

mnkr

%

Löner och pensionskostnader

5 136

59 %

Köp av huvudverksamhet

1 346

15 %

Lämnade bidrag

311

4 %

Material, tjänster och avgifter

1 025

12 %

Finansiella kostnader

61

1 %

Summa kostnader

8 676

100%

Intäkter

Fördelningen av intäkter i Lunds kommun 2020.

Intäkter i Lunds kommun 2020.

Intäkter för kommunen och dess fördelning.

Kostnader

mnkr

%

Skatteintäkter

6 004

66 %

Försäljning verksamhet och tjänster

655

7 %

Taxor/avgifter

431

5 %

Generella statsbidrag

966

11 %

Bidrag

559

6 %

Intäkter från hyror och arrende

255

3 %

Finansiella intäkter

191

2 %

Summa intäkter

9 061

100 %


Årsredovisningen

Årsredovisningen redogör för kommunens och bolagens verksamheter. Den innehåller information om det ekonomiska resultatet, finansiering av verksamheten, ekonomisk ställning vid årets slut samt uppföljning och utvärdering av kommunens fokusområden och mål. Årsredovisningen granskas av kommunrevisionen och fastställs av kommunfullmäktige.

Årsredovisning 2020 för Lunds kommun Pdf, 54 MB.

Årsredovisning 2020 för Lunds Rådhus AB Pdf, 17 MB.

Årsredovisning 2019 för Lunds kommun

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?