Länk till startsidan

Kvalitet och patientsäkerhet inom äldrevården

Vård- och omsorgsförvaltningens arbete med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet och patientsäkerhet. Detta dokumenteras varje år i kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen.

Kvalitet i vård och omsorg

God kvalitet i vård och omsorg uppnås bland annat genom att olika krav och mål uppfylls.

Kraven styrs av lagar och författningar, och målen beslutas av till exempel vård- och omsorgsnämnden och den egna verksamheten. God kvalitet uppnås också när brukarna/patienterna är nöjda.

Verksamhetens arbete med kvalitet baseras på Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Olika typer av kontroller och uppföljningar av krav, mål och kvalitet genomförs regelbundet för att stämma av att verksamheten arbetar på rätt sätt och med rätt saker. Resultatet av kontrollerna och uppföljningarna tillsammans med rapporterade avvikelser används sedan som underlag i det systematiska förbättringsarbetet.

Värdegrund och värdighetsgarantier

Den vård, omsorg, stöd och service som vi erbjuder ska även kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.

Vår personal har ett gott bemötande och är kompetent, ansvarstagande och lyhörd för varje enskild brukares behov.

Läs mer om vår värdegrund och värdighetsgarantier

Nationell brukarundersökning

Vad tyckte de äldre om äldreomsorgen år 2020? Socialstyrelsen gör årligen en undersökning, där alla över 65 år som har hemtjänst eller bor i ett äldreboende får svara på frågor om vad de tycker om sin vård och omsorg.

Socialstyrelsens resultat för Lunds hemtjänst år 2020

Socialstyrelsens resultat för Lund, särskilt boende år 2020

Äldreguiden

Socialstyrelsen har tagit fram Äldreguiden för den som vill jämföra kvaliteten inom vård och omsorg av äldre i Sverige. I Äldreguiden finner du även resultat per enhet för vård och omsorg i Lunds kommun.

Socialstyrelsens äldreguide

Öppna jämförelser

Syftet med öppna jämförelser är att öka tillgången till jämförbar information om kvalitet, resultat och kostnader för vård och omsorg. Jämförelserna bidrar till att skapa större öppenhet för den verksamhet som kommuner och landsting bedriver.

Öppna jämförelser från Sveriges Kommuner och Regioner

Kolada – databas för nationell statistik

I kommun- och regiondatabasen Kolada kan du följa kommunernas och regionernas verksamheter från år till år. I Kolada ges en samlad ingång till nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet. Nyckeltalen bygger i huvudsak på nationell statistik från de statistikansvariga myndigheterna.

Kolada – den öppna databasen för kommuner och regioner

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?