Länk till startsidan

Invandring, integration och nyanlända

I Lund ska alla känna sig välkomna, oavsett om du är född någon annanstans eller är rotad i kommunen sedan generationer. Lund har en tradition av att ta emot människor från hela världen, både personer som kommer hit för att studera eller arbeta och de som har flytt hit från sina hemländer.

Därför jobbar vi med integration

Integration handlar om hur vi tar tillvara allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett vilken etnisk och kulturell bakgrund som personen har. I Lunds fall kan det till exempel handla om hur vi tar emot nyanlända flyktingar, så de blir en del av Lund och vår utveckling.

Nyanlända i Lund

Att ta emot nyanlända är inget som är ett ansvar för en enstaka förvaltning eller myndighet. Det är något vi gör tillsammans.

Vill du engagera dig?

Engagera dig för integration

Så här många nyanlända flyktingar tar Lund emot

Lunds kommun har tagit emot många nyanlända flyktingar de senaste åren. Antalet styrs främst av Migrationsverket som hänvisar asylsökande och flyktingar som fått uppehållstillstånd till kommunerna.De här personerna är vuxna och familjer med uppehållstillstånd, ensamkommande barn och unga samt familjeanknytningar.

 • 2022 beräknas 127 flyktingar att flytta till Lund.
 • 2021 flyttade 235 flyktingar till Lund, varav 7 var ensamkommande barn.
 • 2020 flyttade 246 flyktingar till Lund, varav 3 var ensamkommande barn.
 • 2019 flyttade 400 flyktingar till Lund, varav 8 var ensamkommande barn.
 • 2018 flyttade 743 flyktingar till Lund, varav 9 var ensamkommande barn.
 • 2017 flyttade 837 flyktingar till Lund, varav 22 var ensamkommande barn.
 • 2016 flyttade 440 flyktingar och 25 ensamkommande barn till Lund.
 • 2015 flyttade 230 flyktingar (vuxna och familjer) samt 290 ensamkommande barn till kommunen.

Kvotflyktingar

En kvotflykting är en person som har flytt från sitt land och som har blivit utvald av FN:s flyktingorgan UNHCR för att få flytta till ett annat land.

 • 2021 tog Lund emot 58 personer som var kvotflyktingar.
 • 2020 tog Lund emot 59 personer som var kvotflyktingar.
 • 2019 tog Lund emot 75 personer som var kvotflyktingar.
 • 2018 tog Lund emot 123 personer som var kvotflyktingar.
 • 2017 tog Lund emot 41 personer som var kvotflyktingar.
 • 2016 tog Lund emot 7 personer som var kvotflyktingar.

Vem gör vad?

Kommunerna, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen är några av de som tar emot och arbetar med nyanlända.

Kommunen ska ta emot nyanlända Lundaborna och ge dem samma möjligheter som andra nyinflyttade. I början kan det behövas lite extra hjälp att hitta rätt om man är ny i Lund – och kanske även ny i Sverige. Ensamkommande barn kallas de barn och unga som är under 18 år när de söker asyl i Sverige utan medföljande förälder eller vårdnadshavare. Kommunen har ansvar för dessa barn redan under tiden som Migrationsverket prövar asylskälen, det vill säga om barnen har skäl att få stanna i landet. Kommunens ansvar gäller barnens hälsa, boende, utbildning och fritid.

Socialförvaltningen arbetar bland annat med att ta emot, i vissa fall bosätta och ge nyanlända socialt stöd och försörjning under den första tiden innan etableringsersättningen via Arbetsförmedlingen kommer igång. Gruppträffar och samhällsorientering arrangeras också. Ett antal HVB-hem och stödboenden drivs också.

Kommunen ordnar egna aktiviteter och samarbetar även med ideella föreningar, myndigheter och lokalsamhället för att skapa ett bra mottagande och en meningsfull vardag för nyanlända i Lund.

Bostäder för nyanlända

Under de senaste åren har Lunds kommun tagit mot en stor del av de nyanlända som anvisats till Skåne av Migrationsverket. Trycket kommer att vara stort på kommunen även under 2021, vilket innebär att arbetet med bostäder och integration kommer att ha fortsatt hög prioritet. Inom ramen för Lundauppropet arbetar vi på olika sätt för att öka bostadsbyggandet.

Det byggs redan mycket i Lund, men bostadsbristen är en stor och växande utmaning. Kommunen har, i likhet med många av Sveriges kommuner, en stor utmaning när det gäller att få fram bostäder för. Det här kräver nya, kreativa och flexibla arbetssätt.

Bosättningslagen

I mars 2016 trädde lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända flyktingar för bosättning, den så kallade bosättningslagen i kraft. Lagen innebär att alla kommuner är skyldiga att ordna boende för nyanlända som anvisas till kommunen.

För att klara denna uppgift arbetar kommunen med flera olika lösningar med en målsättning att de nyanlända ska kunna bo runt om i hela kommunen för att uppnå ett blandat boende och så goda integrationsmöjligheter som möjligt. I detta arbete har vi prioriterat att få fram bra, permanenta bostäder snarare än kortsiktiga och tillfälliga lösningar, exempelvis genom markanvisningstävlingar där bostadsföretag erbjudits att köpa mark mot löfte att hyra ut viss del av beståndet till kommunen för sociala ändamål.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?