Länk till startsidan

Beslut om antagande av nya lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Lunds kommun

Kommunfullmäktige har den 31 augusti 2023, § 220, beslutat att anta nya lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter.

Föreskrifterna syftar till att skydda människors hälsa och miljön. Föreskrifterna omfattar bland annat regler för inrättande av annat slags toalett än vattentoalett, tomgångskörning, djurhållning, spridning av gödsel och framförande av gatumusik.

Föreskrifterna träder i kraft den 8 september 2023 och ersätter tidigare motsvarande föreskrifter.

Föreskrifterna fastställs med stöd av 9 kap. 7–8 och 8–13 §§ miljöbalken (1998:808) samt 13, 39–40 och 43–44 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Beslutet om att anta föreskrifterna finns att ta del av i sin helhet, med tillhörande beslutsunderlag, i kommunens mötesportal.

Föreskrifterna finns även publicerade i Lunds kommuns författningssamling.

Klicka här för att kontakta kommunkontoret.

Uppdaterad:

Dela sidan: