Länk till startsidan

Särskilt protokoll över delegationsbeslut inom Vård- och omsorgsförvaltningen under perioden 22.08.01–22.08.31

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-09-01

Paragrafer i protokollet som justerats

Av kommunstyrelsens delegationsordning, antagen 2022-03-02, § 80, framgår att beslut efter vidaredelegering ska upprättas i särskilt protokoll för anslag på kommunens digitala anslagstavla.
Föreliggande protokoll omfattar delegationsbeslut som fattats inom vård- och omsorgsförvaltningen under perioden 2022-08-01–2022-08-31.

Förvaringsplats för anslag/bevis

Bangatan 10 A, Lund

vardochomsorg@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan: