Länk till startsidan

Antagande av detaljplan för del av fastigheten Lund Sandby 6:45, i Södra Sandby, Lunds kommun

Dnr KS 2021/0281

Kommunfullmäktige i Lunds kommun har den 28 april 2022, § 83, antagit detaljplan för del av fastigheten Lund Sandby 6:45, i Södra Sandby, Lunds kommun.

Så överklagar du beslutet

Beslutet om antagande av planen kan överklagas till Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt.

OBS! Överklagandet ska vara ställt till Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt, men skickas till Kommunstyrelsen i Lunds kommun, Box 41, 221 00 Lund eller via e-post till kommunkontoret@lund.se.

Överklagandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 1 juni 2022.

Överklagandet ska vara skriftligt. Du ska ange kommunstyrelsens ärendenummer (dnr KS 2021/0281), beskriva varför och på vilket sätt du vill att beslutet ska ändras, samt ange ditt namn och din adress.

Frågor

Vid frågor, kontakta kommunkontoret@lund.se

Förvaringsplats för protokollsutdrag och planhandlingar

Protokollsutdrag över beslutet finns tillgängligt i Lunds kommuns mötesportal.

De planhandlingar som tillhör beslutet finns tillgängliga på Lunds kommuns webbplats.

Protokollet förvaras i original i kommunkontorets lokaler på Bruksgatan 22 i Lund.

Ansvarig för tillkännagivandet

Philip Lee, kommunsekreterare

Uppdaterad:

Dela sidan: